NRK Meny
Normal

Mangler tiltak mot luftforurensning

Forurensning i flere norske byer kan føre til helseskader i befolkningen.

Drammen sett fra Spiraltoppen

BLANT DE VERSTE: Drammen får av Miljødirektoratet mest kritikk for manglende tiltaksplaner mot forurensning.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Norge ble i fjor dømt for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv, blant annet fordi kommunenes tiltak for lokal luftkvalitet var for dårlig.

Miljødirektoratet stilte derfor krav om revidering av tiltaksplanene for å forbedre luftkvaliteten i Oslo, Drammen, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Etter en nylig vurdering mener direktoratet at det fortsatt er mangler ved utredningene i alle byene. Ifølge direktoratets nettsider har byene forurensningsnivåer som kan føre til helseskader i befolkningen.

Stort problem

– Effekten av svevestøv i luft er mye verre enn vi visste før, sier Siri Sorteberg, seksjonsleder for transport og energi i Miljødirektoratet.

Særlig vil de som har luftveislidelser merke høyt nivå av nitrogendioksid.

– I perioder kan astmatikere og folk med luftsveislidelser ha problemer med å være utendørs om vinteren. Utsatte grupper kan også være små barn og eldre, sier Sorteberg.

Hun mener lufta i byene må bli god nok slik at folk kan bo i byene hele livet uten at det skal være forbundet med dårlig helse.

Omfattende krav til kommunene

Miljødirektoratet krever av kommunene at de skal ha oversikt over forurensningskilder og oversikt over effekten av tiltak. Det kreves også at kommunene skal ha vedtatt en politisk handlingsplan mot luftforurensning.

Drammen kommune er blant de verste på lista. Ifølge Miljødirektoratet er tiltaksutredningen mangelfull. Akkurat nå ligger nivået på luftforurensningen i Drammen rett under grenseverdiene.

– Man kan forvente at det kan bli problemer med nivåene av nitrogendioksid og man kan heller ikke utelukke at svevestøvnivåene kan bli for høye i årene fremover, sier Sorteberg.

– Vi tar til etterretning det som kommer fram i rapporten, sier Bertil Horvli, byutviklingsdirektør i Drammen kommune.

Ifølge Horvli jobbes det med å forbedre situasjonen.

– I Buskerudbyen jobber vi med å satse mer på kollektivtrafikken og tiltak for gående og syklende. Det er en nedadgående tendens i forurensningen, men for å ta det siste skrittet må vi kanskje ha litt tyngre virkemidler som staten må gi oss myndighet til å kunne gjøre, sier han.

Tidsdifferensierte bompenger

Byer som Oslo og Bergen har hatt størst luftforurensningsproblemer. Oslo og Stavanger har kommet lengst i arbeidet mot forurensning.

– Men tiltakene som skal settes i verk er kanskje ikke gode nok for å holde forurensningsnivået nede, sier Sorteberg.

I Bergen er problemet litt annerledes. Der har man ikke vært god nok på å kartlegge alle kilder til forurensning, men har hatt mest fokus på å treffe vedtak om tiltak. Miljødirektoratet mener utredningen i Bergen er for mangelfull, men:

– Noen av de mest effektive tiltakene for å redusere utslipp av nitrogendioksid er tiltak som tidsdifferensierte bompenger slik man har gjort i Bergen, sier Sorteberg.