Har tatt igjen etterslepet

Fylkesmannen har komme à jour med saker innan helseområdet. Dei siste åra har Fylkesmannen slite med lang saksbehandlingstid og ei opphoping av saker som ventar på å bli behandla. Saksbehandlingstida på tilsynssaker og andre saker hos Fylkesmannen i Buskerud har vore lengre enn det Statens helsetilsyn har sett som maksimumstid.