Dette betyr statsbudsjettet for Buskerud

Regjeringen la torsdag fram sitt forslag til statsbudsjett 2017. Her er budsjettforslagene for Buskerud.

Statsbudsjett 2017. Finansminister Siv Jensen (Frp)

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2017 for Stortinget torsdag.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Utdanning

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSØN) med to millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.

Samferdsel

 • E134 Damåsen-Saggrenda: Regjeringen foreslår å bevilge 615 millioner kroner til E134 Damåsen–Saggrenda i Kongsberg og Øvre Eiker. 100 millioner er statlige midler, mens 515 millioner kroner er forutsatt kommer i inntekter fra bompenger. Kostnadsrammen totalt er på fem milliarder kroner. Veien er planlagt ferdig i 2019.
 • Riksvei 23 Dagslett-Linnes: Regjeringen foreslår 250 millioner kroner til riksvei 23 Dagslett–Linnes i Røyken og Lier. 100 millioner er statlige midler, mens 150 millioner er beregnet å komme fra bompengeinntekter. Kostnadsrammen totalt for veien er på ca. 2,55 milliarder kroner. Veien er planlagt ferdig i 2021.
 • E16 Bjørum-Skaret: Det er foreslått 100 millioner kroner til E16 Bjørum–Skaret i Bærum og Hole. Det skal bygges en tunnel under Sollihøgda, og en tunnel under Bukkesteinshøgda. Veien skal delvis finansieres ved hjelp av bompenger. Planen er å starte bygging av veien i 2018.
 • Planleggingsmidler E16 og riksvei 35:
  - E16 Eggemoen – Nymoen i Ringerike kommune – videreføring
  - E16 Skaret – Høgkastet i Hole kommune – videreføring
  - Rv 35 Hokksund – Åmot i Øvre Eiker og Modum kommuner – videreføring
 • Tiltak på E16: Det er satt av midler til bygging av to kryss på E16, Hønenkrysset og Ringemoen.
 • Fornyingsmidler E18: Det settes av midler til bl.a. å ferdigstille utbedringen av E18 Fosskolltunnelen i Lier kommune.
 • Rv 7 Sokna-Ørgenvika: Det legges til grunn 96 millioner kroner i statlige midler til refusjon for prosjektet riksvei 7 Sokna – Ørgenvika i Ringerike og Krødsherad kommuner.
 • Tiltak på riksvei 7
  - Restfinansiering av utbedringen av Trøo jernbaneundergang i Hol kommune.
  - Refusjon til Knutepunkt Geilo i Hol kommune.
 • Tiltak på riksvei 35
  - Gjenoppbygging av gangbru ved Vikerskogen på riksvei 35, Modum kommune.
  - Finansiere resten av utbyggingen av midtrekkverk i Langerudbakken på riksvei 35, Øvre Eiker kommune.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015 og 2016, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Buskerud i 2017 blir med dette 140,5 millioner kroner og rentekompensasjon på 7,9 millioner kroner.
 • InterCity-planlegging
  Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 1 349 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet, inkludert 202 millioner kroner til Ringeriksbanen.
  Regjeringen har i 2015 gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag å starte reguleringsarbeidet for Ringeriksbanen og ny E16 som et felles prosjekt. Videre regulering skal gjennomføres med sikte på mulig felles anleggsstart i 2019 og mulig ferdigstilling av vei og bane i 2024. Det er lagt opp til å bruke statlig plan. Den nye banen skal gå i tunnel fra Sandvika til Sundvollen, med felles trasé for vei og bane over Kroksund og videre mot Hønefoss. Ringeriksbanen er foreløpig anslått å koste om lag 21,7 milliarder 2017-kroner.
  Det legges også opp til arbeid med kommunedelplan og hovedplan for nytt dobbeltspor på InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen på Vestfoldbanen.
 • Planleggingsmidler – Gulskogen-Hokksund
  Innenfor foreslått budsjett til planleggingsoppgaver er det satt av midler til videreføring av planarbeid på jernbanestrekningen Gulskogen-Hokksund i Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner.
  Arbeidet omfatter også ombygging av Hokksund stasjon, samt konsekvensutredning av to steder for hensetting i området.
 • Fornying av jernbanen i Oslo-området
  Det settes av om lag 80 millioner kroner i 2017 til større fornyingsarbeider i Oslo-området, inkludert Drammen/Gulskogen. For å sikre en punktlig avvikling av rushtidstrafikken prioriteres tiltak som skal redusere antall feil på signalanlegg, kontaktledningsanlegg og sporveksler i 2017. I tillegg startes arbeid med fornying av Lieråsen tunnel på Drammenbanen.
 • Fornying av Sørlandsbanen
  Det settes av om lag 250 millioner kroner til større fornyingsarbeider på Sørlandsbanen i 2017. Det pågår et omfattende arbeid med å fornye kontaktledningsanleggene, som for store deler av banen er fra 1950-tallet. I tillegg gjennomføres det sporfornying og forberedelser til ballastrensing på Sørlandsbanen/Jærbanen.
 • Tiltak på Holmen og Drammen stasjon
  Regjeringen foreslår 85 millioner kroner til kompletterende arbeider og sluttoppgjør på prosjekt "Holmen – godskapasitet" i 2017. Prosjektet omfatter ombygging ved Holmen i Drammen kommune, slik at godstogene til og fra Holmen bruker kortere tid ut og inn fra hovedspor. Prosjektet skal være klar til bruk i desember 2016, og de kompletterende arbeidene og sluttoppgjør utføres i 2017.
 • Tiltak for gods
  Regjeringen foreslår samlet om lag 436 millioner kroner for å bedre vilkårene for transport på jernbane. Det utvikles beredskapsterminaler for omlasting av gods (vekselflak og containere) samt andre beredskapstiltak ved lange brudd på deler av jernbanenettet forårsaket av uønskede hendelser eller ved planlagt vedlikehold. Fem stasjonsområder utvikles til beredskapsterminaler, Nesbyen i Nes kommune er ett av disse. Arbeidene blir i hovedsak gjennomført i 2016, med kompletterende arbeider i 2017.
 • Belønningsordningen
  Regjeringen foreslår i alt 939,7 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene, Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø.
  Staten har belønningsavtale med Buskerudbyen for perioden 2014-2017 med en økonomisk ramme på 338,3 millioner kroner. I tråd med denne avtalen er det utbetalt 73,3 millioner kroner i 2014, 90 millioner kroner i 2015 og 95 millioner kroner i 2016. For 2017 er det satt av 80 millioner kroner fra belønningsordningen til Buskerudbyen.
  Utbetalingen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

Forskning og bredbåndsutbygging

 • Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjekt.
 • Regjeringen har økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nærmere 2,8 milliarder kroner siden de tok over i 2013, dette er inkludert beregnet skattefradrag fra skattefunnordningen. Omlag 1,1 milliard kroner av denne økning er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Ordningene som er styrket er landsdekkende, og bedrifter i Buskerud kan søke på disse midlene. Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst.

Sjø og hav

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 100 sjøfolk i Buskerud omfattet av tilskuddsordningen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 350 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 310 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Buskerud vil bli prioritert i 2017, herunder videreføring av flomsikring i Nedre Eiker kommune.

Fylkeskommunen

 • Buskerud fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 23 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner).

Næringslivet

 • Det er varslet at kompensasjonsordningen for kommuner som har økt arbeidsgiveravgift sammenlignet med 2003, trappes ned. Nå avsluttes ordningen. Næringslivet vil da være kompensert gjennom en periode på 14 år, og har hatt god tid til å tilpasse seg avgiftsnivået.

Saken blir oppdatert fortløpende.