Trefoldighetskirken i Oslo

Kvinneteologene har stått samlet i 50 år. De kan dermed feire at deres egen fagforening er blitt et halvt hundre år. 

Trefoldighetskirken
Foto: NRK

Det blir gudstjeneste fra Trefoldighetskirken i Oslo. Det er Maria budskapsdag, og teksten står i Luk. 1, 46-55.

Solveig Fiske

Solveig Fiske

Foto: KirkeInfo

Gudstjenesten markerer at Norsk Kvinnelig Teologiforening er 50 år.

Det blir preken ved biskop Solveig Fiske, og liturg er sokneprest Elisabeth Thorsen. Domkantor Terje Kvam sitter ved orgelet.

Salmene er fra Norsk salmebok: 1. 263 v 2-4. 13 (S-97). 118. 34 (S-97). 117.

Det er salmene Folkefrelsar til oss kom, Alene i håp til Gud, Lovsangen toner, Alle kilder bryter frem, Du spenner ut stjerneteltet og Guds folk for sin konge skal kveda.

Trefoldighet jentekor synger - dirigert av Edle Stray Pedersen.

Om kirken

Elisabeth Thorsen

Elisabeth Thorsen

Foto: NRK

Trefoldighetskirken i Oslo ble vigslet i 1858 av biskop Jens Lauritz Arup.

Den er en sentralkirke i nygotikk, med to klokketårn og en åttekantet kuppel hvelvet over fire fløyer.

Utførende arkitekt Wilhelm von Hanno sto selv bak mange av interiørdetaljene i kirken.

Claus Jensen bygget hovedorgelet i 1872, Adolph Tidemand malte altertavlen i 1886, Emanuel Vigeland lagde lysekronen i 1923 og Frøidis Haavardsholm lagde glassmaleriene i 1936.

Historie
Byggekostnadene beløp seg til 150 000 spesidaler. Arkitekt Alexis de Chateauneuf så for seg en mer storslagen kirke til rundt 500 000 spesidaler, men ble alvorlig syk og ute av stand til å formidle sine ideer.

Kirken ble restaurert i 1956, 1993 og 1996.

Menighetens visjon

Trefoldighetskirken
Foto: Trefoldighet menighet

Trefoldighet menighets visjon er "Trefoldighetskirken - fellesskap i sentrum" - nær Gud - nær hverandre - nær byen og verden

Menighetens visjon er ”Trefoldighetskirken – fellesskap i sentrum”. Menigheten ønsker å leve nær den treenige Gud, nær hverandre og nær byen og verden. Trefoldighet menighet vektlegger både diakonalt arbeid og utvikling av det åndelige livet i menigheten.

Trefoldighet menighet tilbyr kveldsmesser med ulikt preg hver søndag kl. 19.00. Disse gudstjenestene er menighetens hovedsamlinger. Trefoldighet menighet legger vekt på diakonalt engasjement og utvikling av det kristne livet. I tillegg til gudstjenestene gis det mulighet for tilhørighet gjennom kirkekaffe, mindre grupper og deltakelse i menighetens utadrettede tilbud.

Trefoldighetskirken stod ferdig i 1858 og er et av hovedstadens vakreste kirkebygg og kan på det meste romme opp mot 1200 mennesker.

I Trefoldighet sokn bor det 6-7000 innbyggere. Vel 60 % av disse tilhører Den norske kirke. 50 % av befolkningen er aleneboende og hovedtyngden er i aldersgruppen 20-60 år. I Trefoldighet sokn arbeider det til daglig over 20.000 mennesker. Menigheten ønsker å være både soknekirke for den bofaste befolkning og sentrumskirke for de som arbeider og ferdes i byen.

Frem til 2009 skal Trefoldighet menighet bare ha kveldsmesser om søndagene. Dette fordi Domkirken pga. stengning denne perioden har ansvar for høymessene i Trefoldighetskirken.

Fra menighetens hjemmeside og Wikipedia.

Hør: Gudstjeneste fra Trefoldighetskirken 9. mars 2008