Radiohuset - NRK Marienlyst
Foto: Ole Kaland / NRK

Resultat og nøkkeltall for NRK 2014 til 2018

Her finner du en oversikt over NRKs økonomiske utvikling og nøkkeltall for 2014 til 2018.

Last ned og les hele årsberetningen her (PDF)

Økonomisk utvikling konsern

Konsernet NRK

(tall i hele 1 000)

2014

2015

2016

2017

2018

Kringkastingsavgift

5 270 862

5 411 817

5 517 557

5 575 448

5 683 891

NRK Aktivum, royalties og salg av prod.ressurs

162 757

103 922

104 837

107 831

117 843

Offentlige tilskudd

31 220

28 004

29 277

18 496

23 859

Salg av arkivmatr. og programmer

13 546

9 449

17 808

18 800

20 348

Inntekter fra husleie og parkering

6 548

6 176

5 720

4 704

2 502

Inntekter i kantine og kiosk

21 349

20 892

18 965

18 133

18 960

Gevinst avgang anleggsmidler

25

9 428

2 129

175 353

83 912

Øvrige inntekter

3 993

3 538

3 111

1 984

34 624

Sum Annen driftsinntekt

239 438

181 409

181 847

345 301

302 049

Sum driftsinntekter

5 510 300

5 593 226

5 699 404

5 920 749

5 985 940

Beholdningsendring

63 462

-84 522

18 941

-4 270

-35 569

Lønninger

2 229 225

2 200 149

2 203 202

2 281 528

2 389 080

Arbeidsgiveravgift

297 839

301 979

310 750

316 356

328 879

Andre ytelser

46 659

36 864

28 890

25 985

26 981

Sum Lønnskostnad

2 573 723

2 538 991

2 542 843

2 623 869

2 744 940

Omstillingskostnad

82 637

32 427

36 167

23 318

Ytelsesordninger

304 793

503 387

-3 940

8 834

4 360

AFP fellesordningen

130 236

-25 233

103 291

46 221

48 603

Innskuddspensjon

123 182

134 429

168 680

Komp. avvikl ytelsesordning, annet

137 973

71 694

76 410

60 587

Sum Pensjonskostnad

435 029

616 127

294 227

265 895

282 230

Honorarer og fremmedytelser

346 866

352 514

314 972

329 775

386 923

Avskrivning og nedskrivning

258 419

259 979

278 505

347 934

286 550

TV

123 491

121 428

124 840

125 560

121 165

Radio - analog

120 932

121 144

120 677

54 314

2 240

Radio - digital

162 630

173 834

176 467

181 447

189 613

Nett

15 943

21 935

26 710

29 177

29 646

Kontribusjon (egendistribusjon)

11 124

13 821

17 053

16 617

15 806

Øvrige

9 248

8 725

8 392

10 772

2 170

Sum Sendetekniske kostnader

443 368

460 887

474 139

417 887

360 640

Rettigheter

680 359

866 983

931 128

976 586

1023 679

Tap på fordringer

116 784

101 135

123 629

102 948

77 700

Kjøp og vedlikehold utstyr m.m.

167 474

185 041

179 128

208 591

179 638

Kostnader lokaler

127 507

127 550

134 390

144 424

160 133

Reisekostnader

126 256

123 658

134 693

136 613

128 253

Leie utstyr/tjenester

58 943

76 200

89 510

102 615

126 708

Tele, data og porto

41 715

41 677

44 091

46 644

27 507

Andre driftskostnader

89 870

93 924

102 425

133 190

197 058

Sum Andre driftskostnader

1 408 908

1 616 168

1 738 994

1851 611

1920 676

Sum driftskostnader

5 529 774

5 842 781

5 695 048

5868 868

5 969 709

Resultat fra tilknyttet selskap

7 355

55 223

32 200

37 014

5 904

Driftsresultat (EBIT)

-12 118

-194331

36 557

88 895

22 134

Kostnadsutvikling NRK AS

NRK er godt posisjonert hos det norske publikummet, og både NRK og den øvrige innholdsbransjen i Norge har vist at vi kan levere i verdensklasse. Men hele bransjen står midt i en raskere og enda mer avgjørende endring enn noen gang tidligere. Nå handler det om at det norske innholdet skal bli valgt og stå seg i den globale konkurransen. Skiftet
fra lineære tilbud til valgbart innhold på strømming har vært dramatisk i 2017 og 2018, og det fortsetter i 2019.

Når alt innhold blir valgbart, må NRK øke kvaliteten på innholdet og være i stand til å publisere det på de plattformene publikum foretrekker. Dette krever en stadig økning i ressurser til innholdsutvikling, utvikling av digitale publiseringstjenester og rettigheter til å publisere på disse.

Publikum forventer at NRKs innhold er like bra og like tilgjengelig og lett å bruke som de globale aktørenes.Siden 2014 har NRK gjennomført ulike rasjonaliseringstiltak for å blant annet møte denne utviklingen.

NRK har satset mer på nye medier ved å effektivisere og frigjøre midler fra støttefunksjoner til innhold generelt, og fra produksjon av radio og TV til nett og mobil. Siden 2016 har NRK videre klart å frigjøre betydelige midler til økt satsing på norsk drama.

Nedenfor er en sammenstilling av de samlede driftskostnader for hvert av årene 2014 til 2018. Tabellen er ment å gi en rask oversikt over utviklingen de siste fem årene.

Samlede driftskostnader for NRK er 475 millioner kroner høyere i 2018 enn i 2014. Økningen skyldes hovedsakelig økte kostnader til programkjøp og rettigheter, totalt 388
millioner kroner (82 prosent) NRK har fra og med 2013 målrettet redusert bemanningen
gjennom sterkere prioritering og effektivisering i virksomheten. Målet har vært å minske andelen faste kostnader og gi økt handlingsrom og fleksibilitet. Dette vises ved at 54,5 prosent av driftskostnadene gikk til lønn og pensjon i 2014, mens tilsvarende tall er redusert til 51 prosent i 2018.

Kostnadsutvikling NRK AS

NRK AS

(tall i hele 1 000)

2014

2015

2016

2017

2018

Beholdningsendring

Egenproduksjon til lager

-139 596

-222 866

-163 437

-20 1845,00

-237 606

Egenproduksjon fra lager

203 058

138 344

182 377

19 7575,00

202 037

Beholdningsendring netto

63 462

-84 522

18 941

-4 270,00

-35 569

Lønnskostnad

Lønninger

2 213 417

2 184 379

2 194 303

2 273 627

2 381 714

Arbeidsgiveravgift

295 445

299 912

309 196

315 157

327 777

Andre ytelser

45 743

36 387

28 163

26 145

26 726

Sum Lønnskostnad

2 554 605

2 520 678

2 531 662

2 614 929

2 736 216

Omstillingskostnad

82 637

32 427

36 167

23 318

Pensjonskostnader

Ytelsesordninger

302 685

508 398

-3 940

8 834

4 360

AFP fellesordningen

129 964

-25 475

103 291

46 066

48 458

Innskuddspensjon

122 486

133 773

168 125

Komp. avvikl ytelsesordning, annet

137 973

71 694

76 133

60 430

Sum Pensjonskostnad

432 649

620 896

293 531

264 806

281 374

Honorarer og fremmedytelser

323 547

345 071

311 862

329 213

388 077

Avskrivning og nedskrivning

258 389

259 756

278 273

347 701

286 386

Sendetekniske kostnader

TV

123 491

121 428

124 840

125 560

121 165

Radio - analog

120 932

121 144

120 677

54 314

2 240

Radio - digital

162 630

173 834

176 467

181 447

189 613

Nett

15 943

21 935

26 710

29 177

29 646

Kontribusjon (egendistribusjon)

11 124

13 821

17 053

16 617

15 806

Øvrige

9 248

8 725

8 391

10 772

2 170

Sum Sendetekniske kostnader

443 368

460 887

474 138

417 887

360 640

Programkjøp og rettigheter

Kjøp av norsk innhold

239 309

338 125

348 411

321 238

368 892

Visningsrettigheter

96 700

100 756

110 304

178 162

137 368

Sportsrettigheter

91 842

132 287

161 117

155 371

173 611

Musikkerettigheter

147 297

185 140

187 129

191 089

216 208

Andre forpliktelser

60 901

66 180

78 423

85 892

127 600

Sum programkjøp og rettigheter

636 050

822 489

885 384

931 752

1 023 679

Statens innkrevingssentral

44 317

44 495

45 744

45 834

46 040

Tap på fordringer (k-avgift)

116 786

101 135

123 629

102 948

77 700

Andre driftskostnader

Kjøp og vedlikehold utstyr m.m.

166 994

185 041

179 128

208 478

179 547

Kostnader lokaler

127 504

127 550

134 390

144 046

159 750

Reisekostnader

125 697

123 447

134 458

136 448

128 074

Leie utstyr/tjenester

58 943

76 200

89 510

101 556

125 676

Tele, data og porto

41 715

41 677

44 091

46 644

27 507

Andre driftskostnader

89 478

94 022

101 806

110 036

150 143

Sum Andre driftskostnader

610 331

647 937

683 383

747 207

770 698

Sum driftskostnader

5 483 504

5 821 458

5 678 973

5 834 174

5 958 559

Andel norske TV-produsenter

NRKs investeringer i innhold fra eksterne produksjonsselskaper NRK har økt eksterne utsettinger de siste årene og vil fortsette å øke andelen, basert på redaksjonelle vurderinger av hva som gir publikum det beste innholdet.

De eksterne produksjonene inngår som en del av den helhetlige planleggingen av NRKs innhold. Flere av de store satsingene på NRK – som for eksempel «Lykkeland», «Stjernekamp» og «Alle mot 1» – er produsert utenfor NRK.

Fra NRKs vedtekter heter det i §35: NRK skal legge ut minst 40 prosent i gjennomsnitt for de siste tre årene av det frie programbudsjettet for TV til eksterne produsenter
Den årlige summen til eksterne produksjoner har økt fra 229 millioner kroner i 2014 til 360 millioner kroner i 2018 som gir en andel på 39 prosent. I tillegg bidrar eksterne produsenter
på NRKs interne produksjoner som for eksempel «Heimebane». NRK har også de siste årene økt satsingen på eksterne radio- og podkastproduksjoner, dette utgjør ca. 15
millioner kroner per år.

Gjennomsnittlig andel av det frie programbudsjettet for TV som går til eksterne produsenter for de siste tre årene, er nå på 38 prosent. NRK er dermed i rute til å nå målet om å sette ut minst 40 prosent i gjennomsnitt av det frie programbudsjetter fra og med 2018 i rullerende treårsperioder.

Grafen under viser rullerende 3-årssnitt av kostnader til eksterne produsenter, og den viser andel av sammenlignbar TV-ramme, det vil si det såkalte frie programbudsjettet som
er all TV-produksjon med unntak av nyheter, distrikt, NRK Sápmi, innkjøp og sport.

NRK - kostnader til eksternproduksjon

Grafen viser kostnader til eksternproduksjon (3 års-snitt) og andelen dette utgjør av det frie programbudsjettet for TV. Kilde: NRK.

Foto: NRK

Nøkkeltall

NRK er en flermedial virksomhet med et bredt samfunnsoppdrag.

NRKs målsetting er å bruke ressursene til beste for publikum der de er, enten det er på TV, radio, nett eller mobil, enten det er gjennom bredt eller smalt innhold, enkle eller påkostede produksjoner, innkjøpte eller egenproduserte programmer.

Tabellen nedenfor sammenstiller sentrale nøkkeltall, innenfor områdene publikum, lisens, omdømme, innhold, bemanning og økonomi, for hvert av de fem årene 2014 til 2018.

Nøkkeltall for NRK AS  

2014

2015

2016

2017

2018

Publikum (% av befolkningen)

11: Daglig dekning NRK totalt

87

86

86

87

87

12: Markedsandel på kringkastet TV

38

40

39

40

38

13: Markedsandel Radio totalt

66

66

68

66

66

14: Daglig dekning NRK på nett

26.0

28

31

43

47

15: Daglig dekning NRK TV (nett-tv)

7

9.

11

12

14

Lisens

21: Antall lisenser pr 31.12

2 004 711

2 022 786

2 027 020

2 038 092

2 030 000

22: K.avgift pr husstand (bto kr)

2 729,16

2 756,16

2 834,70

2 867,70

2 970,24

23: K.avgift pr husstand (ekskl mva)

2 527

2 552

2 577

2 607

2 652

24: Valuta for lisensen (% av befolkn 15+)

76

77

74

72

69

Omdømme (% av befolkningen 15+)

31: Tillit i befolkningen

82

81

81

77

73

32: NRK viktig for samfunnet

n / a

n / a

84

82

78

33: NRK viktig for deg

n / a

n / a

68

73

66

Innhold

41: Antall kanaler TV / Radio

3 / 14

3 / 14

3 / 14

3 / 13

3 / 13

42: Distriktsendinger NRK1 / P1 antall

11 / 15

11 / 15

11 / 15

11 / 15

11 / 15

43: Tilgjengelig innhold i NRK TV (antall titler)

46 000

78 000

103 000

118 000

133 000

44: Tilgjengelig innhold i NRK Radio (antall titler)

121 000

154 000

185 000

230 000

273 000

45: Nyheter/ Aktualitet / Fakta (% av ressursbruk)

45.

45

44

48

42

46: Kultur / Musikk / Underh / Drama (% av ressursbruk)

45

45

45

41

46

47: Sport (% av ressursbruk)

10.0

10.0

11.0

11.0

12.0

48: Eksterne produsenter (i 1000 NOK)

229 000

315 000

320 000

325 000

360 000

Bemanning

51: Stillinger fast ansatte (årsverk)

3 648

3 486

3 448

3 419

3 416

52: Lønnsutvikling (i %)

3.3

2.7

2.4

2.4

2.8

53: Ansatte utenfor Oslo (i %)

n / a

29

30.0

29

30.0

54: Kvinneandel alle / ledere (i %)

46 / 48

46 / 48

46 / 48

46 / 52

46 / 52

55: Turn-over (ekstern)(i % sluttet)

n / a

6.6

3.8

5.0

4.7

Økonomi

61: Resultat

3 075

-23 7904

2 211

52 810

15 907

62: Sum driftsinntekter

5 456 076

5 566 752

5 678 715

5 898 237

5 966 712

63: Lisensinntektene (% andel)

96.6

97.2

97.2

94.5

94.6

64: Lønnskostnadene

2 554 605

2 520 678

2 531 662

2 614 929

2 736 216

65: Sum eiendeler

3 093 419

3 122 687

2 988 331

3 046 470

3 134 888

66: Egenkapitalandel (i %)

45.3

37.3

39.0

62.7

61.4

Kilder og kommentarer:
Linje 11: Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media.
Linje 12: Kilde: Kantar TNS TV-Meterundesøkelsen.
Linje 13: Kilde: Kantar TNS Radioundersøkelsen PPM.
Linje 14: Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media. Tallene inkluderer mobil men ikke Yr.
Linje 15: Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media i 2016-2018 og Kantar TNS Interbuss 2013-2015.
Linje 21: Kilde: NORLIS, NRK Lisensavdelinga. Tallene tar ikke hensyn til saker som er til behandling.
Linje 24: Kilde: NRKs Profilundersøkelse (Norstat). Sum av svarene «meget» og «ganske godt».
Linje 31: Kilde: NRKs Profilundersøkelse (Norstat). Sum av svarene «meget» og «ganske godt».
Linje 32: Kilde: Ipsos MMI Store norske mediebedrifter. Sum av svarene «meget viktig» og «ganske viktig».
Linje 33: Kilde: NRKs Profilundersøkelse (Norstat). Sum av svarene «meget» og «ganske godt».
Linje 41: Antall radiokanaler teller FM og DAB, rene nettkanaler og tjenester kommer i tillegg.
Linje 43 og 44: Antall titler gjelder alle typer program inkludert alle nyhetssendingene. Ca. 40 prosent av radio-titlene gjelder nyheter.
Linje 51, 53 og 54: Status er pr dato 12. desember hvert år.
Linje 52: Oppgitte prosenttall er resultatet av de årlige lønnsforhandlingene i NRK.
Linje 55: Turnover er sum sluttede i NRK i forhold til årssnitt sum stillinger. Tallgrunnlaget er faste stillinger.