En tilskuer holder mobilen over seg og tar bilde av det fargerike P3 Gull-showet

MOBIL: En publikummer med mobil som viser P3 Gull

Foto: Kim Erlandsen, NRK

Mediebildet

Kontinuerlige analyser av mediebruk er viktig for å kunne løse allmennkringkasteroppdraget, løfte bredden i innholdet og opprettholde høy tillit og legitimitet i samfunnet.

STATUS: NRK har fortsatt en sterk posisjon i det norske samfunnet. 85 prosent av befolkningen bruker et eller flere av NRKs tilbud daglig, og ved store nasjonale begivenheter samler vi folket. Over 90 prosent svarte at de brukte et eller flere av NRKs tilbud under valgkampen før stortingsvalget i september.

Bred oppslutning

Den til nå svært høye bruken av NRKs innhold er likevel under press. Lineær, tradisjonell TV-seing synker, og strømming øker, men ikke nok til å ta igjen tapet. Radio synker i antall lytterminutter, men NRK har fortsatt rundt to tredeler av radiomarkedet. NRK har styrket sin digitale posisjon i befolkningen, og har nå en daglig dekning på over 1,6 millioner brukere på nett og mobil.

Mobil nettbruk øker i Norge. 9 av 10 er på nett daglig, og 7 av 10 bruker mobilen på nett, men bruken av NRK på mobil øker ikke like mye. NRKs vekst på mobil de siste årene er stor, men i realiteten øker gapet mellom daglig bruk av mobil og daglig bruk av NRKs tilbud på mobil. VG har den tydeligste lederposisjonen på mobil.

Solid omdømme

Et godt omdømme er selve bærebjelken i NRKs eksistensberettigelse. Sammen med bruken av innholdet er NRKs omdømme i befolkningen et viktig mål som vi følger tett. I tre av de fire siste årene har NRK ligget på topp på Ipsos MMIs liste over virksomheter med best omdømme i Norge.

NRK Analyse har også siden 1995 gjennomført profilundersøkelsen, som måler hvordan publikum opplever NRK i forhold til andre norske medieaktører, og hvordan befolkningen vurderer NRK som lisensfinansiert allmennkringkaster.

Tidligere år har denne undersøkelsen blitt gjennomført en gang i året, i uke 4 og 5 hvert år, med 1000 respondenter. I april 2016 startet NRK en parallell profiltrackerundersøkelse med 200 respondenter per måned, med samme metode og samme spørsmål som den årlige undersøkelsen. Profiltrackeren har nå løpt gjennom året 2017, og gir oss muligheten for første gang til å rapportere NRKs omdømme i hele 2017.

Av årets resultater framkommer det at publikum fremdeles i meget stor grad er fornøyd med det NRK leverer av innhold. 90 prosent mener allmennkringkasteren oppfyller målene om å sende troverdige nyhets-, informasjons- og dokumentarprogrammer «ganske» eller «meget godt».

88 prosent mener at NRK oppfyller allmennkringkastingsmandatet «ganske» eller «meget godt». 69 prosent sier at de i «meget» eller «stor grad» får valuta for lisenspengene, og i gruppen 15–29 år er det også 62 prosent fornøyde lisensbetalere. 81 prosent av dem som svarer, mener NRK er «meget» eller «ganske» viktig for samfunnet.

Endring av metode

I overgangen fra en metode til en annen har vi valgt å legge fram resultatene både fra trackeren og fra profilundersøkelsen 2018. Grafene viser at det er enkelte forskjeller i resultatene om NRK som helhet.

Forklaringen kan være at den tradisjonelle profilundersøkelsen er en øyeblikksmåling som påvirkes av situasjonen i mediemarkedet der og da, mens profiltrackeren gjennomført gjennom hele året er mindre sårbar for periodevise påvirkninger. Den viser også større stabilitet i omdømmet. NRK vil i framtiden rapportere tall fra trackermålingen.

Systematisk arbeid med presseetikk

Det er viktig for NRK at vi holder en høy presseetisk standard i vårt journalistiske arbeid. Vårt omdømme avhenger over tid av at publikum har tillit til vårt redaksjonelle innhold, og at vi jobber i tråd med pressens etiske retningslinjer.

Siden 2015 har NRK systematisert arbeidet med presseetikk med blant annet årlige etikkseminarer i alle redaksjonelle avdelinger, og en egen etikkredaktør som bistår redaksjonene med både konkrete etikkspørsmål og oppfølging av klagesaker. Målet er å øke kunnskap og bevissthet om presseetikk i det daglige redaksjonelle arbeidet.

I løpet av 2017 ble det sendt inn i alt 37 klager på NRK til Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er medienes egen selvdømmeordning. Seks av disse klagene gjennomgikk full behandling i PFU. Her ble NRK felt to ganger for brudd på god presseskikk, mens én sak fikk kritikk av utvalget. I de andre klagesakene kom PFU fram til at NRK ikke hadde brutt god presseskikk.

De siste to årene har det vært færre klager enn tidligere år som får full behandling, og færre klagesaker blir vurdert som brudd på god presseskikk.

Dette er en trend som NRK vil opprettholde, og det viktigste for oss er å leve opp til våre tre hovedmål for god presseetisk standard: Publikum skal vite at de kan stole på NRKs journalistikk, de som blir utsatt for kritikk og angrep gjennom vår journalistikk, skal behandles på en redelig og fair måte, og vi skal legge vekt på å framstille fakta i saker på en saklig, balansert og sannferdig måte.

Ny langtidsstrategi

I 2017 har NRKs styre vedtatt en ny langtidsstrategi som hele virksomheten har jobbet med å omsette til tiltak og prioriteringer. Den nye langtidsstrategien er bygget opp rundt tre hovedmål.

De to første hovedmålene tydeliggjør NRKs løfte til folket, mens det tredje hovedmålet dreier seg om det organisasjonen må gjennomføre internt for å utføre oppdraget og skape verdi for publikum. Hvert av hovedmålene har tre-fire delmål.

1. NRK styrker og utvikler demokratiet

«NRKs samlede allmennkringkastingstilbud skal ha som formål å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet», står det i NRKs vedtekter. Allmennkringkasteren skal tjene alle og sikre en åpen og opplyst offentlig samtale.

Behovet for felles møteplasser for ny forståelse og kunnskap står fram som viktigere enn før. Det er i dag lettere å komme til orde i samfunnet, men vanskeligere å bli hørt. «Offentlige» samtaler kan vise seg å eksistere innad i en deloffentlighet, en filterboble skapt av fragmentert mediebruk, der meningsfeller diskuterer med hverandre og meningsmotstandere ikke møtes. Rollen som troverdig og uavhengig formidler blir sentral i et samfunn som risikerer økt polarisering.

  • NRK bidrar til at folk forstår samfunnet, hverandre og seg selv bedre.
  • NRK bidrar til et inkluderende og nysgjerrig Norge.
  • NRK skal styrke norsk og samisk mediemangfold.

2. NRK samler og engasjerer alle som bor i Norge

Med fellesskap i endring og global mediekonkurranse har NRK en viktig funksjon som samlende identitetsbærer. Vi er et lite land, og norsk språk og kultur utfordres i et «grenseløst medietilbud», der stadig flere aktører kjemper om kontakt med det norske publikummet. NRK må kjenne befolkningen for å kunne gi relevant innhold som treffer og skaper verdi i folks hverdag. Økt innsikt i publikums behov er avgjørende for å skape felles arenaer, ny forståelse og innholdsopplevelser som setter spor. NRK skal være annerledes og relevant for alle.

  • NRK er tett på publikum og er til for alle.
  • NRK er den beste formidleren av norsk og samisk virkelighet.
  • NRK skal skape åpne møteplasser, ny forståelse og opplevelser som setter spor.

3. NRK er en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse

NRK etablerte «verdensklassemålet» for to år siden, og det fungerer godt som ambisjon for den organisasjonen NRK skal ha. Hovedmålet ble justert noe i 2017 ved å sette «publisist» først i formuleringen. Denne justeringen er gjort for å vise et skifte mot økt tyngdepunkt på publisistrollen til NRK. Det er gjennom publiseringen at NRK løser oppdraget, og denne rollen må styrkes i en verden der økt konkurranse gjør det vanskeligere å nå ut til publikum med hele innholdsbredden.

  • Vi skal speile befolkningen i innhold og organisasjon.
  • Vi skal systematisk utvikle en nettverks- og innovasjonsskultur.
  • Vi skal utvikle den beste publiserings- og innholdskompetansen i en digital verden.
  • Vi skal øke andelen ressurser til publisering og innhold.

Tilgjengelig for alle

NRKs innhold skal være tilgjengelig for alle – uavhengig av hindringer som nedsatt hørsel, syn, fysiske eller kognitive ferdigheter. Erfaring viser at når grep tas for å bedre tilgjengeligheten for noen, gir det merverdi for enda flere.

NRKs Brukerråd

BRUKERRÅD: NRKs brukerråd har hatt tre møter og en omvisning i 2017. Møtene har handlet om valget 2017 og hvordan dekningen kan gjøres tilgjengelig for alle, en gjennomgang av ordlisten på funksjonshemmetfeltet samt brukerrådets framtidsvisjoner for en perfekt mediehverdag. Bak fra venstre: Thor Gjermund Eriksen, Sindre Falk, Per Gunnar Nygård, Gustav Henrik Ohna Granheim, Sverre Fuglerud, Margrethe Gaasand og Siri Antonsen. Foran fra venstre: Elin Langdahl, Jannicke Ødegaard Andresen og Sofie Eline Finneid. 

Foto: Ole Kaland, NRK

Teksting

NRK har et mål om hundre prosent teksting av våre TV-programmer. Utfordringer er teksting av enkelte direktesendinger. I 2017 har NRK rekruttert og lært opp nye tekstere av direktesendinger, og i desember ble alle TV-sendinger tekstet, med unntak av distriktssendingene. NRK har også ambisjon om å tilby tekst på alt videoinnhold som publiseres på nett og mobil. Høsten 2017 utviklet vi et verktøy som gjør dette enklere.

Nett og mobil

I mai 2017 ble det opprettet en stilling med ansvar for universell utforming av NRKs innhold på nett og mobil. Kristoffer Lium er utdannet innen IT, har sterk teknologisk kompetanse, erfaring som UU-konsulent og er selv blind. Yr-redaksjonen har satset på universell utforming i 2017, og får gode tilbakemeldinger på brukervennlighet. Yr ble kåret til årets beste app på Yngve Stiansens blogg «Hverdagsteknologi for synshemmede». Stiansen ga også NRK-appen en fjerde plass. Denne ble oppgradert i 2017, og det ble gjort flere grep for å bedre brukervennlighet og universell utforming.

Lydtekst

NRK har også gjort oppgraderinger av NRK TV på IOS som gjør at synshemmede, dyslektikere og andre som har skjermlesere, kan få undertekstene i NRK TV lest opp av en stemme. Det betyr at programmer med fremmedspråk også blir tilgjengelige for dem som ikke har nytte av teksting.

Tegnspråk

TV-kanalen NRK Tegnspråk har i 2017 for første gang sendt egne programmer som ikke er publisert på de andre TV-kanalene. Dette er programmer på tegnspråk eller programmer som handler om døve. I september 2017 hadde «Tegnspråknytt» to utvidede sendinger med fokus på valget. Tegnspråkredaksjonen ønsker å dele språket sitt med flere. De har publisert en serie med korte klipp på Facebook der kjente NRK-folk lærer litt tegn.

Legenden i NRK-sporten, Karen Marie Ellefsen, lærer seg fire vintersportstegn. #nrk #nrksport #nrktegnspråk

Publisert av NRK Tegnspråk  Torsdag 30. november 2017

STATISTIKK

85 prosent bruker NRK hver dag

85 prosent av befolkningen over 12 år benytter seg av NRKs tilbud daglig. Bruken av NRK følger endringene i befolkningens mediebruk: bruken av NRK gjennom lineær TV, radio og Tekst-TV synker noe, samtidig som bruken av NRK via nett, mobil og NRK TV øker. Diagrammet under viser daglig dekning i prosent:

Graf som beskriver NRKs daglige dekning på TV, radio og nett i 2017 sammenlignet med 2016 og 2015

Fra og med 2016 måles også NRK TV i Forbruker & Media. Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media.

40 prosent markedsandel for NRKs TV-kanaler

Det meste av TV-seingen i Norge skjer på kanalene eid av de fire store TV-selskapene NRK, TV 2, Discovery Network Norway og MTG. NRK fikk i 2017 en samlet markedsandel på 40 prosent. Diagrammet under viser markedsandeler fordelt på mediehus i prosent i befolkningen 12+:

Graf som viser at det meste av TV-seingen skjer på kanalene eid av de fire store TV-selskapene.

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

NRK1 er Norges største TV-kanal

NRK1 er den største TV-kanalen i Norge med en markedsandel på 32 prosent blant befolkningen 12 år eller eldre. Deretter følger TV 2 og TVNorge med markedsandeler på henholdsvis 19 og 7 prosent. Diagrammet viser markedsandeler i prosent per kanal i befolkningen 12+:

Graf som viser de største TV-kanalene i Norge

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

Programprofil NRK1

Med unik sjangerbredde har NRK1 noe for alle. Diagrammet viser 8114 sendetimer i 2017 fordelt på sjanger.

NRK1: Kakediagram som viser sjangerbredden på NRK1 i 2017

* Kunst/kultur/medier 1,4 %, Vitenskap 0,6 %, Religion/livsfilosofi 0,5 %, Pauseprogram 0,1 %, Barneprogram 0,04 %. Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen.

Programprofil NRK2

NRK2 er kanalen for nyheter, aktualitet og kunnskap. Diagrammet viser 7150 sendetimer i 2017 fordelt på sjanger.

NRK2: Kakediagram som viser sjangerbredden på NRK2 i 2017

* Musikk 1,7 %, Undervisning 0,8 %, Religion/livsfilosofi 0,4 %, Pauseprogram/filler 0,2 %. Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

Programprofil NRK3

NRK3 deler kanalplassering med NRK Super, og gir underholdning og opplevelser til unge voksne. Diagrammet viser 3039 sendetimer i 2017 fordelt på sjanger.

NRK3: Kakediagram som viser sjangerbredden på NRK3 i 2017

* Kunst/kultur/medier 0,5 %, Barneprogram 0,3 %, Naturprogram 0,2 %, Nyheter 0,1 %, Pauseprogram/fillers 0,1 %, Religion/livsfilosofi 0,03 %. Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

Programprofil NRK Super

NRK Super har som mål å være det sterkeste fellesskapet for alle barn i Norge. Diagrammet viser 4709 sendetimer i 2017 fordelt på sjanger.

NRK Super: Kakediagram som viser sjangerbredden på NRK Super i 2017

* Musikkvideo 1,1 %, Vitenskap 1 %, Nyheter 0,6 %, Dokudrama 0,4 %, Fillere 0,4 %, Programmer for hørselshemmede 0,1 %. Kilde: NRK Statistikk

33 prosent bruker NRK på nett daglig

Bruken av NRK på nett øker, og NRK er blant landets største innholdsnettsteder med 33 prosent daglig dekning i befolkningen over 12 år. Diagrammet viser daglig dekning i prosent for de største norske innholdsnettstedene. Apper ikke inkludert. (2017 har kun data for første til tredje kvartal på grunn av målefeil i fjerde kvartal.)

Stolpediagram som viser nettbruken i Norge i 2017 sammenlignet med -16 og -15

Kilde: Norsk Internettpanel (NIP)

Publiserte artikler i 2017

NRK publiserte i 2017 totalt 50.209 artikler, eller i snitt 137 artikler per dag for barn og voksne. Distriktsdivisjonen med sine 15 distrikter og totalt 48 kontorer spredt rundt i hele Norge produserer artikler med stor tematisk spennvidde. Diagrammet viser antall artikler publisert, fordelt på seksjoner, i prosent.

Diagram som viser artikler publisert på NRK.no fordelt på sjanger

* NRK P3 2,7 %, Ytring (debatt) 1,35 %, Filmpolitiet 0,8 %, Livsstil 0,5 %, Andakten 0,4 %, Yr 0,3 %, Satiriks (humor) 0,3 %, Dokumentar 0,3 %, Viten 0,2 %, NRKBeta 0,2 %, Mat 0,1 %, Annet 3 %. Kilde: NRK Statistikk

71 prosent bruker mobile tjenester hver dag

Stadig flere bruker mobile tjenester, og NRK er størst på mobil med 40 prosent daglig dekning.

Bruk av mobile tjenester (NRK mobil inkluderer også Yr mobil)

Daglig dekning i antall

Daglig dekning i %

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Mobile tjenester (totalt)

2.776.995

3.006.444

3.198.875

63

67

71

NRK mobil

1.408.760

1.556.457

1.816.969

32

35

40

VG mobil

1.287.591

1.339.880

1.442.552

29

30

32

Dagbladet mobil

695.017

680.681

713.531

16

15

16

Aftenposten mobil

438.957

424.905

460.770

10

10

10

TV 2 mobil

377.233

440.316

510.461

9

10

11

Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media

NRKs nettsider har 4,9 millioner besøkende i løpet av en uke

Ukentlige unike NRK.no-brukere i 2017

NRK.no totalt

Endring 2016–2017

- 8.0%

Snitt 2017

4.922.588

Snitt 2016

5.362.520

Snitt 2015

5.570.827

Snitt 2014

5.627.252

Snitt 2013

5.295.650

Kilde: Kantar TNS Scores

Mobilsidene til NRK har 4,2 millioner besøkende ukentlig

NRKs mobilsider har hatt en økning på 16 prosent i antall ukentlige besøkende fra 2016 til 2017.

Ukentlige unike brukere på NRKs mobilsider 2017

NRK mobil totalt

Endring 2016–2017

16 %

Snitt 2017

4.201.226

Snitt 2016

3.628.846

Snitt 2015

2.978.939

Snitt 2014

2.260.325

Snitt 2013

1.486.813

Kilde: Kantar TNS Scores

Over 1 million følger NRK på Facebook

NRK har ca. 1,3 millioner unike følgere på tvers av NRKs Facebook-sider. Ved utgangen av 2017 var 44 prosent av disse følgerne under 35 år.

Tabellen viser månedlige aktive unike følgere ved utgangen av året. (Facebook runder av til nærmeste 100.000 når man be veger seg over 1 million følgere, så det eksakte antallet vil befinne seg mellom 1,2 million og 1,3 millioner følgere.)

Månedlige aktive følgere på Facebook

Unike følgere

2017

1.300.000

2016

1.100.000

2015

850.000

Kilde: Facebook

Yr er den mest brukte NRK-appen

Daglige unike brukere for NRKs apper i 2017

Daglige unike brukere

Yr

1.191.854

NRK TV

167.423

NRK.no

32.829

NRK Super

31.648

NRK Radio

28.269

Fantorangen

16.644

NRK P3 Radio

3.841

Snøfall

2.960

Kilde: Kantar TNS Scores

65 prosent mener de får valuta for lisensen

Andelen av befolkningen som mener de får valuta for lisenspengene, er fortsatt høy, og 65 prosent mener de i stor grad får valuta for lisensen. I NRKs profiltracker 2017, som måles gjennom året, er andelen noe høyere; gjennomsnittet for året er 69 prosent. Diagrammet viser andel av befolkningen 15 år eller eldre, i prosent.

Spørsmålet som er stilt i profilundersøkelsen er følgende: «Tenk på hele tilbudet til NRK under ett, dvs. alt som sendes på NRK radio og TV, Tekst-TV, alt innholdet som ligger på NRKs nettsider herunder yr.no, NRK TV og NRK Radio inkludert podkast, og NRKs tilbud på sosiale medier. I hvilken grad mener du NRK gir deg valuta for lisenspengene?». (NB: I 2018 ble «NRK TV, NRK Radio inkludert podkast og sosiale medier» innlemmet i spørsmålet.)

Stolpediagram som viser hvor mange som mener de får valuta for lisensen

Kilder: NRKs profilundersøkelse 2018 og NRKs profiltracker 2017

Valuta for lisensen blant dem som har TV/betaler lisens

Blant dem som har TV og betaler lisens ligger andelen av dem som mener de får valuta for lisensen noe høyere enn i hele befolkningen. I NRKs profilundersøkelse 2018 ligger andelen på 68 prosent, mens den i NRKs profiltracker 2017, som måles gjennom året, ligger på 72 prosent. Diagrammet viser andel av befolkningen 15 år eller eldre, i prosent.

Spørsmålet som er stilt i profilundersøkelsen er følgende: «Tenk på hele tilbudet til NRK under ett, dvs. alt som sendes på NRK radio og TV, Tekst-TV, alt innholdet som ligger på NRKs nettsider herunder yr.no, NRK TV og NRK Radio inkludert podkast, og NRKs tilbud på sosiale medier. I hvilken grad mener du NRK gir deg valuta for lisenspengene?». (NB: I 2018 ble «NRK TV, NRK Radio inkludert podkast og sosiale medier» innlemmet i spørsmålet.)

Stolpediagram som viser andelen av de som betaler lisens som mener de får valuta for den

Kilder: NRKs profilundersøkelse 2018 og NRKs profiltracker 2017

Lisensaksepten er fortsatt høy blant befolkningen, men blant de yngste og de eldste er det en nedgang fra i fjor

Etter en økning i fjor var det i år en nedgang i opplevd valuta for lisensen i alle aldersgrupper, særlig blant dem under 45 år og dem over 60 år. Ser vi på NRKs profiltracker 2017 som måles gjennom hele året, er ikke nedgangen like stor.

Diagrammet viser prosentandelen av aldersgruppene som mener at de i meget eller ganske stor grad får valuta for lisensen. Tallet er oppgitt i prosent.

Stolpediagram som viser lisensaksept fordelt på alder

Kilder: NRKs profilundersøkelse 2018 og NRKs profiltracker 2017

NRK bruker alle kanaler for å nå de unge

NRK tar i bruk stadig flere medier eller plattformer for å nå befolkningen. I siste kvartal 2017 spurte vi for første gang hvor mange som hadde vært i kontakt med innhold fra NRK i sosiale medier og podkast. Det er størst bruk av NRKs podkaster og innhold fra NRK i sosiale medier blant de unge. Når vi legger til sosiale medier og podkast i målingen av bruken av NRK totalt, ser vi at sosiale medier og podkast løfter bruken av NRK i de yngre aldersgruppene. Diagrammet viser daglig dekning i prosent, oktober – desember 2017.

Stolpediagram som viser podkast- og sosiale medier-bruk hos NRK fordelt på alder i 2017

Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media

NRK bruker alle kanaler for å nå de unge

Daglig dekning i prosent, oktober – desember 2017. NRK total = Bruk av NRK1, NRK2, NRK3, NRK radio, NRK på nett og mobil, NRK TV og Tekst-TV.

Stolpediagram som viser NRK-bruk inkludert sosiale medier og podkast

Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media

NRK har noe for alle

På tre TV-kanaler tilbyr NRK et bredt spekter av programmer i ulike sjangere. Diagrammet viser 23.354 sendetimer på NRKs TV-kanaler fordelt på sjanger.

Graf som viser sendetimer på NRKs TV-kanaler fordelt på sjanger i 2017

* Musikk 1,0 %, Vitenskap 1,0 %, Religion/livsfilosofi 0,3 %, Undervisning 0,2 %, Pauseprogram 0,2 %. Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

Om lag 9 av 10 mener NRK tilbyr troverdige nyheter, informasjon og dokumentarer

I NRKs profilundersøkelse 2018 er det en like stor andel i år som i fjor som svarer «meget godt» på spørsmålet om NRK tilbyr troverdige nyheter, informasjon og dokumentarer. Andelen som svarer «ganske godt», har gått ned fra 41 prosent til 37 prosent, mens andelen som svarer «meget/ganske dårlig», har økt tilsvarende med fire prosentpoeng.

NRKs profiltracker, som rapporterer hele 2017, har svært like tall som NRKs profilundersøkelse 2017. Diagrammet viser andel av befolkningen 15 år eller eldre, oppgitt i prosent.

Spørsmålsformuleringen i 2018 er: «Hvor godt mener du NRK oppfyller sin målsetting om å tilby troverdige nyheter, informasjon og dokumentarer?». (NB: Spørsmålet er i år endret fra: «Hvor godt mener du NRK oppfyller sin målsetting om å sende troverdige nyhets-, informasjons- og dokumentarprogrammer?» for også å innbefatte annet innhold enn rene programmer, som nettartikler eller klipp.)

Stolpediagram som viser brukernes oppfatning om NRKs troverdighet i 2017

Kilde: NRKs profilundersøkelse 2018 og NRKs profiltracker 2017

7 av 10 mener NRK oppfyller sin målsetting om å være upartisk og upåvirket

Andelen som svarer «meget godt» i NRKs profilundersøkelse 2018, har økt fra 2017 med tre prosentpoeng, mens andelen som svarer «ganske godt», har gått ned med hele 10 prosentpoeng. Andelen som svarer «ganske dårlig», har også økt med seks prosentpoeng. Dette mønsteret ser vi til en viss grad i alle målgrupper, men det er blant kvinner og dem over 60 år at det er størst nedgang i tilfredshet.

Ser vi på NRKs profiltracker 2017, som rapporterer for hele året, er tallene likere fjorårets store profilundersøkelse, med en samlet andel på 77 prosent som mener NRK oppfyller sin målsetting om å være upartisk og upåvirket.

Spørsmålsformuleringen er: «Hvor godt mener du NRK oppfyller sin målsetting om å være upartisk og upåvirket?». Diagrammet viser andel av befolkningen 15 år eller eldre, i prosent.

Stolpediagram som viser folks oppfatning av om NRK er upartisk og upåvirket, Årsrapport 2017

Kilde: NRKs profilundersøkelse 2018 og NRKs profiltracker 2017

NRK har høy tillit i befolkningen

Diagrammet viser NRK og den kommersielle aktøren som har høyest tillit i befolkningen. Spørsmålet om «hvilket mediehus har du størst tillit til i sosiale medier» er nytt i 2018.

Spørsmålsformuleringen er: «Hvilken TV-kanal/radiokanal/nettside/nettavis/mediehus har du størst tillit til?». (NB: Merk at det var en endring i spørsmålsstilling for nett i 2017, hvor intervjuerens hjelpetekst «Her skal det svares for nettaviser» ble fjernet.) Diagrammet viser andel i befolkningen 15 år eller eldre, oppgitt i prosent.

Stolpediagram som viser at NRK har høy tillit i befolkningen

Kilde: NRKs profilundersøkelse 2018 og NRKs profiltracker 2017

Teksting

NRK tekster de fleste forhåndsproduserte programmer, både programmer med norsk språk og fremmedspråk.

Antall timer tekstet på NRKs TV-kanaler

Fremmedspråk

Norsk

Sum

Gj.snitt timer per dag

2009

5816

5.030

10.845

30

2010

5926

6.023

11.948

33

2011

5726

7.079

12.806

35

2012

7369

8.267

15.655

43

2013

8683

9.175

17.858

49

2014

9272

10.110

19.383

53

2015

8691

11.171

19.861

54

2016

8013

11.401

19.413

53

2017

8172

11.445

19.617

54

Kilde: NRK Statistikk

NRK synstolker mer

NRK synstolker enkelte programmer for å tilgjengeliggjøre dem for synshemmede. NRK synstolket 50 prosent mer i 2017 enn i 2016. I 2016 synstolket NRK 61 timer mot 92 timer i 2017.

Synstolking på NRK i 2017

NRK-produsert synstolking

Navn

Antall episoder

Antall minutter per episode

Minutter totalt

Timer totalt

«Valkyrien»

8

45

360

«Monster»

7

55

385

«Unge lovende» sesong 2

6

30

180

«ZombieLars»

13

15

195

«Emblas Saga»

24

15

360

«Skam» sesong 1

11

varierer

220

«Skam» sesong 2

12

varierer

369

«Skam» sesong 3

10

varierer

235

«Skam» sesong 4

10

varierer

327

«Kampen om tungtvannet»

6

45

270

«Tre nøtter til Askepott»

1

83

83

Totalt

2.984

50

Norskprodusert synstolking

Navn

Antall episoder

Antall minutter per episode

Minutter totalt

Timer totalt

«Jeg er din»

1

100

100

«Maskeblomstfamilien»

1

94

94

«Granatmannen»

1

55

55

Totalt

249

4

Nordisk produsert synstolking

Navn

Antall episoder

Antall minutter per episode

Minutter totalt

Timer totalt

«Arvingerne» sesong 3 (DR)

9

60

540

«Bonusfamiljen» (SVT)

10

45

450

«Midnattsol» (SVT)

8

55

440

«Vår tid är nu» (SVT)

10

60

600

«Mitt i naturen» (SVT)

4

60

240

Totalt

2.270

38

Total synstolking

5.503

92

Kilde: NRK Statistikk

Ukentlig dekning i sosiale medier

83 prosent av internettbefolkningen over 15 år bruker Facebook ukentlig. Det gjør Facebook til det mest brukte sosiale mediet, etterfulgt av Snapchat og Youtube med henholdsvis 56 og 54 prosent ukentlig dekning. Snapchat går i 2017 forbi Youtube som det nest mest brukte sosiale mediet i uka. Grafen viser bruk av sosiale medier i internettbefolkningen 15 år+, i prosent. (2017 inneholder første til tredje kvartal).

Graf som viser NRKs ukentlige dekning i forskjellige sosiale medier

Kilde: Interbuss

NRK når ungt på Facebook

NRK treffer ungt på sosiale medier. Av NRK P3s følgere er 70 prosent av følgerne under 35 år. Også blant følgere til NRKs hovedkonto og NRK Nyheter er over en tredel under 35 år. Diagrammet viser aldersfordeling av følgere på NRKs fem største Facebook-kontoer, i prosent.

Diagram som viser aldersfordelingen av følgerne på NRKs fem største Facebook-kontoer i 2017

Kilde: Mingler

Deling av artikler fra ulike mediehus i sosiale medier

NRK øker i antall delinger i sosiale medier i 2017. Flest delinger skjer på Facebook, og TV 2 er mediehuset med flest delinger gjennom året. Diagrammet viser antall ganger mediehusenes artikler deles i sosiale medier (Facebook, Twitter, G+, Linkedin og Pinterest). På Facebook vil en deling si enten en reaksjon, kommentar eller deling av en post med lenke til artikkel. Diagrammet viser gjennomsnittlig antall delinger per måned i 2017 og 2016.

Stolpediagram som viser deling av artikler fra de ulike mediehusene i sosiale medier 2017

Kilde: Storyboard

65 prosent av innvandrerbefolkningen bruker NRKs tilbud daglig

Innvandrerbefolkningen i Norge kjennetegnes av en yngre alderssammensetning enn befolkningen totalt. (Innvandrerbefolkningen er første- eller annengenerasjons innvandrere.) Medievanene blant innvandrere samsvarer derfor ofte med mediebruken til befolkningen 12–29 år generelt. I likhet med befolkningen 12–29 bruker innvandrerbefolkningen i mindre grad NRK via radio eller TV-kanalene og i større grad NRKs tilbud på nett og mobil. Diagrammet viser daglig dekning i prosent.

Stolpediagram som viser daglig dekning av NRKs tilbud blant innvandrerbefolkningen. 2017

Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media