Norsk Rikskringkasting NRK på Marienlyst.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Resultat og nøkkeltall for NRK 2013 til 2017

Her finner du en oversikt over NRKs økonomiske utvikling og nøkkeltall for 2013 til 2017.

Last ned og les hele årsberetningen her (PDF)

Økonomisk utvikling konsern

(tall i hele 1000)

2017

2016

2015

2014

2013

­

Kringkastingsavgift

5.575.448

5.517.557

5.411.817

5.270.862

5.183.655

­

NRK Aktivum, royalties og salg av prod.ressurs

107.832

104.837

103.922

162.757

112.665

Offentlige tilskudd

18.496

29.277

28.004

31.220

14.490

Salg av arkivmatr. og programmer

18.800

17.808

9.449

13.546

10.503

Inntekter fra husleie og parkering

4.704

5.720

6.176

6.548

5.388

Inntekter i kantine og kiosk

18.133

18.965

20.892

21.349

21.349

Gevinst avgang anleggsmidler

174.592

2.129

9.428

25

1.482

Øvrige inntekter

2.744

3.111

3.538

3.993

6.529

Sum Annen driftsinntekt

345.301

181.847

181.409

239.438

172.406

Sum driftsinntekter

5.920.749

5.699.404

5.593.226

5.510.300

5.356.061

­

Beholdningsendring

-4.270

18.941

-84.522

63.462

-17.159

­

Lønninger

2.281.528

2.203.202

2.200.149

2.229.225

2.206.820

Arbeidsgiveravgift

316.356

310.750

301.979

297.839

297.657

Andre ytelser

25.985

28.890

36.864

46.659

39.001

Sum Lønnskostnad

2.623.869

2.542.843

2.538.991

2.573.723

2.543.479

­

Omstillingskostnad

36.167

32.427

82.637

­

Ytelsesordninger

8.834

-3.940

503.387

304.793

243.868

AFP fellesordningen

105.905

103.291

-25.233

130.236

198.317

Innskuddspensjon

139.769

123.182

Komp. avvikl ytelsesordning, annet

76.410

71.694

137.973

Sum Pensjonskostnad

330.919

294.227

616.127

435.029

442.185

­

Honorarer og fremmedytelser

329.775

314.972

352.514

346.866

285.503

­

Avskrivning og nedskrivning

353.558

278.505

259.979

258.419

257.826

­

TV

125.560

124.840

121.428

123.491

117.399

Radio - analog

54.314

120.677

121.144

120.932

133.262

Radio - digital

181.447

176.467

173.834

162.630

99.418

Nett

29.177

26.710

21.935

15.943

12.980

Kontribusjon (egendistribusjon)

16.617

17.053

13.821

11.124

11.797

Øvrige

10.772

8.392

8.725

9.248

14.321

Sum Sendetekniske kostnader

417.887

474.139

460.887

443.368

389.177

­

Rettigheter

976.586

931.128

866.983

680.359

758.008

Tap på fordringer

102.948

123.629

101.135

116.784

122.677

Kjøp og vedlikehold utstyr m.m.

208.591

179.128

185.041

167.474

134.591

Kostnader lokaler

144.424

134.390

127.550

127.507

126.912

Reisekostnader

136.613

134.693

123.658

126.256

119.127

Leie utstyr/tjenester

102.615

89.510

76.200

58.943

66.056

Tele, data og porto

46.644

44.091

41.677

41.715

40.602

Andre driftskostnader

111.192

102.425

93.924

89.870

95.126

Sum Andre driftskostnader

1.829.613

1.738.994

1.616.168

1.408.908

1.463.099

­

Sum driftskostnader

5.917.518

5.695.048

5.842.781

5.529.774

5.364.110

­

Resultat fra tilknyttet selskap

37.014

32.200

55.223

7.355

14.882

­

Driftsresultat (EBIT)

40.245

36.557

-194.331

-12.118

6.834

Kostnadsutvikling NRK AS

NRK er godt posisjonert hos det norske publikummet, og både NRK og den øvrige innholdsbransjen i Norge har vist at vi kan levere i verdensklasse.

Men hele bransjen står midt i en raskere og enda mer avgjørende endring enn noen gang tidligere. Nå handler det om at det norske innholdet skal bli valgt og stå seg i den globale konkurransen. Skiftet fra lineære tilbud til valgbart innhold på strømming har vært dramatisk i 2017, og det fortsetter i 2018.

Når alt innhold blir valgbart, må NRK øke kvaliteten på innholdet, og være i stand til å publisere det på de plattformene publikum foretrekker.

Dette krever en stadig økning i ressurser til innholdsutvikling, utvikling av digitale publiseringstjenester og rettigheter til å publisere på disse. Publikum forventer at NRKs innhold er like bra og like tilgjengelig og lett å bruke som de globale aktørenes.

Siden 2013 har NRK gjennomført ulike rasjonaliseringstiltak for blant annet å møte denne utviklingen.

NRK har satset mer på nye medier, ved å effektivisere og frigjøre midler fra støttefunksjoner til innhold generelt, og fra produksjon av radio og TV til nett og mobil.

Siden 2016 har NRK videre klart å frigjøre betydelige midler til økt satsing på norsk drama.

Driftskostnadene 2013 til 2017

Samlede driftskostnader for NRK er 567 millioner kroner høyere i 2017 enn i 2013. Økningen skyldes hovedsakelig økte kostnader til innhold og til nedskrivninger, totalt 475 millioner kroner (84 prosent).

NRK har fra og med 2013 målrettet redusert bemanningen gjennom sterkere prioritering og effektivisering i virksomheten. Målet har vært å minske andelen faste kostnader og gi økt handlingsrom og fleksibilitet. Dette vises ved at 56 prosent av driftskostnadene gikk til lønn og pensjon i 2013, mens tilsvarende tall er redusert til 50 prosent i 2017.

 • Kostnadsområder relatert til innholds- og publiseringsaktiviteter øker mer enn 30 prosent.
 • Sendetekniske kostnader og andre kostnader utvikler seg omtrent som konsumprisindeksen.
 • Avskrivninger øker med over en tredjedel, men det skyldes i sin helhet endret levetidsestimat for Marienlyst (2017). Se note 7 til årsregnskapet.

Nedenfor er en sammenstilling av de samlede driftskostnader for hvert av årene 2013 til 2017. Tabellen er ment å gi en rask oversikt over utviklingen de siste fem årene.

NRKs driftsutgifter 2013-2017

Alle tall i 1000 NOK

2013

2014

2015

2016

2017

Beholdningsendring

- Egenproduksjon til lager

-187.518

-139.596

-222.866

-163.437

-201.845

- Egenproduksjon fra lager

170.340

203.058

138.344

182.377

197.575

Beholdningsendring netto

-17.159

63.462

-84.522

18.941

-4.270

Lønnskostnad

- Lønninger

2.194.608

2.213.417

2.184.379

2.194.303

2.273.627

- Arbeidsgiveravgift

295.281

295.445

299.912

309.196

315.157

- Andre ytelser

37.989

45.743

36.387

28.163

26.145

Sum lønnskostnad

2.527.878

2.554.605

2.520.678

2.531.662

2.614.929

Omstillingskostnad

82.637

32.427

36.167

Pensjonskostnader

- Ytelsesordninger

241.921

302.685

508.398

-3.940

8.834

- AFP fellesordningen

198.317

129.964

-25.475

103.291

105.905

- Innskuddspensjon

122.486

138.680

- Komp. avvikl yt.ordning, annet

137.973

71.694

76.410

Sum Pensjonskostnader

440.238

432.649

620.896

293.531

329.830

Honorar og fremmedytelser

277.592

323.547

345.071

311.862

329.213

Avskriving og nedskriving

257.816

258.389

259.756

278.273

353.325

Sendetekniske kostnader

- TV

117.399

123.491

121.428

124.840

125.560

- Radio - analog

133.262

120.932

121.144

120.677

54.314

- Radio - digital

99.418

162.630

173.834

176.467

181.447

- Nett

12.980

15.943

21.935

26.710

29.177

- Kontribusjon (egendistribusjon)

11.797

11.124

13.821

17.053

16.617

- Øvrige sendekostnader

14.321

9.248

8.725

8.391

10.772

Sum sendetekniske kostnader

389.177

443.368

460.887

474.138

417.887

Programkjøp og rettigheter

- Kjøp av norsk innhold

262.438

239.309

338.125

348.411

321.238

- Visningsrettigheter

115.075

96.700

100.756

110.304

178.162

- Sportsrettigheter

109.268

91.842

132.287

161.117

155.371

- Musikkrettigheter

178.936

147.297

185.140

187.129

191.089

- Andre forpliktelser

46.611

60.901

66.180

78.423

84.892

Sum programkjøp og rettigheter

712.328

636.050

822.489

885.384

930.752

Statens innkrevingssentral

45.828

44.317

44.495

45.744

45.834

Tap på fordringer (k-avgift)

122.677

116.786

101.135

123.629

102.948

Andre driftskostnader

- Kjøp og vedlikehold utstyr mm.

134.325

166.994

185.041

179.128

208.478

- Kostnader lokaler

126.912

127.504

127.550

134.390

144.046

- Reisekostnader

118.441

125.697

123.447

134.458

136.448

- Leie utstyr/tjenester

66.056

58.943

76.200

89.510

101.556

- Tele, data og porto

40.602

41.715

41.677

44.091

46.644

- Diverse kostnader

94.253

89.478

94.022

101.805

110.036

Sum andre kostnader

580.589

610.331

647.937

683.383

747.208

Sum driftskostnader

5.336.965

5.483.504

5.821.458

5.678.973

5.903.823

Andel til norske TV-produsenter

NRK har økt andelen eksterne utsettinger de siste fem årene, og vil fortsette å øke andelen, basert på redaksjonelle vurderinger av hva som gir publikum det beste innholdet.

De eksterne prosjektene inngår som en del av den helhetlige planleggingen av NRKs innhold. Flere av de store satsingene på NRK – som for eksempel «Skavlan», «Mesternes mester», «Da vi styrte landet» og «Hvem tror du at du er» – er produsert utenfor NRK.

Fra og med 2018 er NRK også forpliktet til å sette ut en andel på minst 40 prosent av det frie programbudsjettet for TV til eksterne produsenter. Andelen skal beregnes ut fra rullerende treårsperioder.

Den årlige summen til eksterne produksjoner økte fra 139 millioner kroner i 2009 til 325 millioner kroner i 2017. Gjennomsnittlig andel av det frie TV-budsjettet som går til eksterne produsenter for de tre siste årene, er nå på 38 prosent.

Grafen under viser rullerende 3-årssnitt av kostnader til eksterne produsenter, og den viser andel av sammenlignbar TV-ramme, det vil si det såkalte frie TV-budsjettet som er all TV-produksjon med unntak av nyheter, distrikt, NRK Sápmi, innkjøp og sport.

NRK Andel eksternproduksjon 2017, årsrapport

Grafen viser kostnader til eksternproduksjon (3-årssnitt) og andelen dette utgjør av det frie TV-budsjettet. Blå søyle er kroner i millioner. Rød kurve er andel av produksjonen som er ekstern, i prosent.

Nøkkeltall

NRK er en flermedial virksomhet med et bredt samfunnsoppdrag. NRKs målsetting er å bruke ressursene til beste for publikum der de er, enten det er på TV, radio, nett eller mobil, enten det er gjennom bredt eller smalt innhold, enkle eller påkostede produksjoner, innkjøpte eller egenproduserte programmer.

Tabellen nedenfor sammenstiller sentrale nøkkeltall, innenfor områdene publikum, lisens, omdømme, innhold, bemanning og økonomi, for hvert av de fem årene 2013 til 2017.

Nøkkeltall NRK årsregnskap 2017

2017

2016

2015

2014

2013

Publikum (% av befolkningen)

11

Daglig dekning NRK totalt

85

86

86

87

88

12

Markedsandel kringkastet TV

40

39

40

38

41

13

Markedsandel Radio totalt

66

68

66

66

65

14

Daglig dekning NRK nett

34

31

28

26

24

15

Daglig dekning NRK TV (nett-tv)

12

11

9

7

5

Lisens

21

Antall lisenser pr. 31.12

2.038.092

2.027.020

2.022.786

2.004.711

1.984.633

22

K- avgiften pr. husstand (bto kr)

2.867,70

2.783,16

2.756,16

2.729,16

2.680,56

23

K-avgiften pr. husstand (ekskl. mva)

2.606,99

2.577,00

2.552,00

2.527,00

2.482,00

24

Valuta for lisensen (% i befolkn. 15+)

71

70

73

74

69

Omdømme (% i befolkningen 15+)

31

Tillit i befolkningen

77

81

81

82

81

32

NRK viktig for samfunnet

82

84

n / a

n / a

n / a

33

NRK viktig for deg

73

68

n / a

n / a

n / a

Innhold

41

Antall kanaler TV / Radio

3 / 13

3 / 14

3 / 14

3 / 14

3 / 13

42

Distriktsendinger NRK1 / NRK P1 (antall)

11 / 15

11 / 15

11 / 15

11 / 15

11 / 15

43

Tilgjengelig innhold i NRK TV (antall titler)

118.000

103.000

78.000

46.000

31.000

44

Tilgjengelig innhold i NRK Radio (antall titler)

230.000

185.000

154.000

121.000

84.000

45

Nyheter/aktualitet /fakta (% av ressursbruk)

48

44

45

45

45

46

Kultur/musikk/ underholdning/drama (% av ressursbruk)

36

40

40

38

38

47

Sport (% av ressursbruk)

11

11

10

10

10

49

Eksterne produsenter (i 1000 NOK)

325.000

320.000

315.000

229.000

245.000

Bemanning

51

Stillinger fast ansatte (årsverk)

3.419

3.448

3.486

3.648

3.690

52

Lønnsutvikling (i %)

2,4

2,4

2,7

3,3

3,6

53

Ansatte utenfor Oslo (%-andel)

29

30

29

n / a

n / a

54

Kvinneandel alle / ledere

46 / 52

46 / 48

46 / 48

46 / 48

46 / 45

55

Turn-over (ekstern) (%-andel sluttet)

5,0

3,8

6,6

n / a

n / a

Økonomi (i 1000 NOK)

61

Resultat

4.160

2.211

-237.904

3.075

14.294

62

Sum driftsinntekter

5.898.237

5.678.715

5.566.752

5.456.076

5.325.147

63

Lisensinntekter (% dekning)

94,5

97,2

97,2

96,6

97,3

64

Lønnskostnader

2.614.929

2.531.662

2.520.678

2.554.605

2.527.878

65

Sum eiendeler

3.095.214

2.988.331

3.122.687

3.093.419

3.094.769

66

Egenkapitalandel (i %)

37,3

39,0

37,3

45,3

45,2

Kilder og kommentarer:

 • Linje 11: Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media
 • Linje 12: Kilde: Kantar TNS TV-Meterundesøkelsen
 • Linje 13: Kilde: Kantar TNS Radioundersøkelsen PPM
 • Linje 14: Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media. Tallene inkluderer mobil men ikke Yr.
 • Linje 15: Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media i 2016–2017 og Kantar TNS Interbuss 2013–2015
 • Linje 21: Kilde: NORLIS, NRK Lisensavdelinga. Tallene hensyntar ikke saker som er til behandling
 • Linje 24: Kilde: NRKs Profilundersøkelse (Norstat). Sum av svarene «meget» og «ganske godt»
 • Linje 31: Kilde: NRKs Profilundersøkelse (Norstat). Sum av svarene «meget» og «ganske godt»
 • Linje 32: Kilde: Ipsos MMI Store norske mediebedrifter. Sum av svarene «meget viktig» og «ganske viktig»
 • Linje 33: Kilde: NRKs Profilundersøkelse (Norstat). Sum av svarene «meget» og «ganske godt»
 • Linje 41: Antall radiokanaler teller FM og DAB, rene nettkanaler og tjenester kommer i tillegg
 • Linje 43 og 44: Antall titler gjelder alle typer program inkludert alle nyhetssendingene. Ca 40 % av radio-titlene gjelder nyheter.
 • Linje 51, 53 og 54: Status er pr. dato 12. desember hvert år
 • Linje 52: Oppgitt prosenttall er resultatet av de årlige lønnsforhandlingene i NRK
 • Linje 55: Turnover er sum sluttede i NRK i forhold til årssnitt sum stillinger. Tallgrunnlaget er faste stillinger