NRK- flagg ved radiohuset

NRK-huset på Marienlyst.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Grunnlaget for troverdighet

Mediene er avhengige av å ha tillit i befolkningen – en tillit som utfordres i en stadig mer globalisert, digital verden.

ETIKK: Journalistisk innhold med uklar avsender florerer i sosiale medier. Falske eller tvilsomme historier forkledd som nyhetsformidling, får til dels stor utbredelse, og skjulte algoritmer styrer mye av det vi som nettbrukere får se.

I en slik situasjon er det viktig at mediene, ved å jobbe i tråd med pressens etiske prinsipper, viser at vi er verdt publikums tillit. NRK har svært høy tillit hos vårt publikum, og for å opprettholde denne tilliten må vi holde en høy etisk standard i alt redaksjonelt arbeid.

I årene 2011–2015 ble NRK felt til sammen 26 ganger av Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på god presseskikk. I denne perioden fikk vi kritikk i ytterligere 10 saker. Dette er ikke i tråd med den standarden vi ønsker å leve opp til. I mange av disse sakene hadde vi ikke utført det grunnleggende journalistiske håndverket godt nok. Gjennom 2016 har NRK derfor intensivert arbeidet med redaksjonell etikk, både gjennom kursing og daglig oppfølging.

Journalist Mina Ghabel Lunde i Dagsnytt 18-studio

Journalist Mina Ghabel Lunde klaget NRK inn for PFU for det hun mente var en rekke brudd på Vær Varsom-plakaten i @fruhjorth-saken. Konklusjonen i utvalget var at NRK ikke hadde brutt god presseskikk. På bildet er Lunde avbildet i Dagsnytt 18-studio sammen med programleder Fredrik Solvang.

Foto: NRK

Etikkdugnad

Samtlige redaksjonelle avdelinger i NRK har gjennomført egne etikkseminarer i løpet av året. Alle nyansatte medarbeidere får også grunnleggende opplæring i presseetikk. I disse seminarene legges det vekt på faktasjekk og kildekritikk, og på at de som blir angrepet i saker NRK lager, skal få åpen og redelig behandling.

Målet er at journalistikken framkommer og presenteres på en saklig og balansert måte. Dette var også tema for en egen etikkdugnad i mai/juni, der samtlige redaksjoner gjennomførte et felles opplegg med tre avdelingsmøter hvor konkrete saker som var felt i PFU, ble gjennomgått.

PFU-bedring

PFU mottok til sammen 70 klager mot NRK i løpet av 2016. Åtte av disse ble tatt opp til full behandling i utvalget. I én av sakene ble NRK felt for brudd på god presseskikk, mens PFU ga NRK kritikk for arbeidet i én sak. I de øvrige seks klagene som ble tatt opp til full behandling, konkluderte utvalget med at NRK ikke hadde brutt god presseskikk. Dette er en betydelig forbedring fra 2015 da NRK ble felt seks ganger og fikk kritikk i ytterligere fire saker.

God presseskikk

Et varig fokus på presseetikk skal bidra til høy bevissthet rundt kravene til god presseskikk i det daglige redaksjonelle arbeidet. Etikkredaktør bistår NRKs redaksjoner med vurderinger og råd i det daglige arbeidet, og bistår også med oppfølging av klager mot NRK for å bidra til en forutsigbar håndtering og vurdering av ulike klager.

Per Arne Kalbakk

Etikkredaktør Per Arne Kalbakk understreker tilsvarsretten og retten til samtidig imøtegåelse i en video om presseetikk som ble laget i 2016.

Foto: NRK

NRK har satt opp tre hovedmål for god presseetisk standard i journalistikken vår:

  1. Publikum skal vite at de kan stole på NRKs journalistikk.
  2. De som blir utsatt for kritikk og angrep gjennom NRKs journalistikk, skal oppleve at vi behandler dem på en fair og redelig måte.
  3. Vi skal ikke gjøre saker verre eller bedre enn de er, men fortelle våre historier på en sannferdig og balansert måte.

Hvis vi klarer å leve opp til disse målene over tid, oppfyller vi den presseetiske standarden vi har satt for det redaksjonelle arbeidet i NRK.

I 2016 innførte NRK egne retningslinjer for kreditering og sitering av andre medier, samt nye retningslinjer for endringer og rettelser på nett. Disse er tatt i bruk av alle redaksjoner, og skal sikre at vi har en felles, raus og enhetlig praksis på disse områdene.

STATISTIKK:

9 av 10 mener NRK sender troverdige nyhets-, informasjons- og dokumentarprogrammer

9 av 10 mener NRK sender troverdige nyhets-, informasjons- og dokumentarprogrammer

Andel av befolkningen 15 år eller eldre, i prosent. Spørsmålsformuleringen er: «Hvor godt mener du NRK oppfyller sin målsetting om å sende troverdige nyhets-, informasjons- og dokumentarprogrammer?» Kilde: NRKs Profilundersøkelse 2017

3 av 4 mener NRK oppfyller sin målsetting om å være upartisk og upåvirket

3 av 4 mener NRK oppfyller sin målsetning om å være upartisk og upåvirket

Andel av befolkningen 15 år eller eldre, i prosent. Spørsmålsformuleringen er: «Hvor godt mener du NRK oppfyller sin målsetting om å være upartisk og upåvirket?» Kilde: NRKs Profilundersøkelse 2017

NRK har høy tillit i befolkningen

NRK-kanalen/siden og den kommersielle aktøren som har høyest tillit blant befolkningen på nett, TV og radio.

NRK-kanalen/siden og den kommersielle aktøren som har høyest tillit blant befolkningen

Andel i befolkningen 15 år eller eldre, i prosent. Spørsmålsformuleringen er: «Hvilken TV-/Radiokanal eller nettside/nettavis har du størst tillit til». Merk at det var en endring i spørsmålsstilling for nett i 2017, hvor intervjuerens hjelpetekst «Her skal det svares for nettaviser» ble fjernet. Kilde: NRKs Profilundersøkelse 2017