Jussprofessor svarte leserne

Muligheten for at Anders Behring Breivik kan slippe ut av fengsel er kanskje teoretisk i dag, men ingen kan vite hva myndighetene mener om 20-30 år, minnet jussprofessor Kristian Andenæs om.

Jussprofessor Kristian Andenæs

FORVARING: Utgangspunktet for at Anders Behring Breivik skal kunne holdes i fortsatt forvaring er at han betraktes som farlig. Så lenge han oppfattes som farlig, kan det forlenges med fem år av gangen, evtentuelt til han dør, forklarte jussprofessor Kristian Andenæs.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Jussprofessor Andenæs stilte fredag til et nettmøte på dagen da Breivik ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år.

«Ingvild» lurte på hva som skjer med Breivik etter at han har sittet 21 år i fengsel, hvis da dommen blir stående.

– Etter 21 år kan man når man har forvaring få forlenget straffen med fem år av gangen, i teorien inntil døden. Dette er forskjellen i forhold til vanlig fengsel, der man må slippes fri etter endt soning, svarte Andenæs.

Paul Guttormsen lurte på hva «minstetid på 10 år» for forvaringen vil si i praksis

– Det står i loven at det kan idømmes inntil 21 år, men med en minstetid på 10 år. I denne saken opplever jeg det med 10 år som en formalitet, sa jussprofessoren.

Kan han slippe ut?

Forvaringen kan forlenges med fem år av gangen, og «Sjur» spurte hva kriteriene for en slik forlengelse var.

– Utgangspunktet er at han fortsatt betraktes som farlig, forklarte Andenæs.

Flere lurte også på om Breivik noen gang kan slippe ut.

– Han har en teoretisk mulighet til å slippe ut - i dag ser vi på den muligheten som teoretisk, men det er vanskelig for oss å forutsi hva holdningene er langt inn i framtiden. I dag har vi vanskelig å se for oss at han vil forandre seg så mye som det kreves for å bli løslatt, mente Andenæs.

Det er vanskelig for oss i dag å svare på hva myndighetene om 20-30 år mener om løslatelse eller ikke, skrev Andenæs til «Svend».

– Selv om det ikke er sammenliknbart, så ønsket man svært strenge straffer for de som ble dømt som forrædere etter 2. verdenskrig, men den siste med livstidsdom slapp ut i 1957, altså etter 12 år, minnet professoren om.

(Saken fortsetter under bildet)

Jussprofessor Kristian Andenæs

HVERT FEMTE ÅR: Etter 21 år kan man når man har forvaring få forlenget straffen med fem år av gangen, i teorien inntil døden.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Livstid eller ikke?

Bård Solvik reagerte på at flere politikere og fagpersoner uttaler at Breivik aldri kommer til å slippe ut av fengsel. Han pekte på at formålet med fengsel er rehabilitering av fangene. Derfor mente han at Breivik bør settes fri hvis han ikke blir vurdert til å være en fare for samfunnet etter endt ordinær soning.

– Å hevde noe annet er en av to ting: Enten å mørklegge for folket hvilket system vi har, eller å undergrave dette systemet, mente Solvik.

Andenæs synes Solvik hadde et poeng.

– Dersom han på en overbevisende måte skulle utvikle seg til å bli et helt annet menneske enn han er idag, må det tillegges betydning, svarte jussprofessoren.

Likte dommen

Andenæs likte utfallet av dagens dom.

– I denne saken har jeg foretrukket at det skulle ende med forvaring og ikke utilregnelighet og psykisk helsevern. Dette både fordi jeg som en hovedsak mener at folk bør være ansvarlige for sine handlinger, og at det er et veldig dramatisk inngrep å gjøre folk utilregnelige, forklarte Andenæs i et svar til «Mia».

«Jan» lurte på hvordan dommen endrer norsk rettspraksis, hvis den blir stående. Han tenkte på prinsippet i norsk rett om at det er verre å dømme en syk til å være frisk enn å dømme en frisk til å være syk.

Dommen er i tråd med utviklingen i synet på straff og konsekvensene av å bli vurdert som utilregnelig, forklarte Andenæs.

– Det er ikke lenger enighet om at det er «bedre» å havne i psykiatrien enn i fengselsvesenet, svarte professoren.

Les alle spørsmål og svar her

Kommentar fra Bjørn L kl. 12.28

Hei. Så det var noen tidligere som lurte på lengre straff. I USA hadde vel tiltalen bestått av 77 punkter ang drap, pluss et stort antall punkter ang legemsbeskadigelse, med kumulert straffeutmåling. Kunne dette også vært mulig i Norge, evt ved flere rettssaker, med en dom pr sak, eller er 21 år absolutt maksimum for straff i Norge?

Prof. Kristian Andenæs kl. 12.28

Hei Bjørn! 21 år er maksimum for vanlig fengsel (30 år i spesielle tifeller, ikke anvendelig her), men forvaring, som han har fått, kan gis med 21 år og deretter mulig å forlenge med 5 år av gangen. Så realiteten er at man kan få livstid som betyr livstid.

Kommentar fra Arvid kl. 12.25

Breivik hevdet at han skulle frikjennes etter nødretten. Hvorfor ble dette ikke nevnt i domsavsigelsen, eller vil dette bli behandlet senere i prosedyren av dommer?

Prof. Kristian Andenæs kl. 12.25

Hei, det kommer antakelig noe om dette senere i dommen.

Kommentar fra Magnus kl. 12.23

Hei! Dersom Breivik skulle bestemme seg for å anke kun for den ekstra oppmerksomheten en ny rettsrunde gir: Vil hans forsvarerteam da være forpliktet til å gå for utilregnelighet i lagmannsretten? De kan vel godt kun anke over eksempelvis straffutmåling eller noe teknisk småplukk, slik at han får en ny (dog mindre) rettsrunde med minimal risiko for utilregnelighetsdom? På forhånd takk for svar!

Prof. Kristian Andenæs kl. 12.23

Hei! Jeg tror det er teoretisk at han vil anke på grunnlag av dagens dom, men i et slikt tilfelle anser jeg det som helt utelukket av forsvarerne vil svinge over til utilregnelighet.

Kommentar fra Maria Horvei kl. 12.19

Hvis det i løpet av årene likevel skulle vise seg at han har diagnosen ps, vil det ha noe å si for dommen?

Prof. Kristian Andenæs kl. 12.18

Hei! Det er ikke helt uvanlig at folk som er dømt til fengsel blir psykotisike under fengselsoppholdet. Da skal de overføres til psykisk helsevern, og tilbakeføres til fengselet når og dersom de blir friske.

Kommentar fra Bård Solvik kl. 12.17

Hei! Eg reagerar sterkt på at fleire politikere og fagpersoner uttaler at Breivik aldri kjem til å slippe ut. Grunnen til dette er at vi har(og etter mi meining bør ha) eit rehabiliteringsformål med fengsling av kriminelle. Derfor bør Breivik dersom han blir vurdert til ikkje å være ein fare for samfunnet bli sett fri etter endt ordinær soning. Å hevde noko anna er ein av to ting: enten å mørklegge for folket kva for system vi har, eller å undergrave dette systemet.

Prof. Kristian Andenæs kl. 12.17

Hei Bård! Du har et poeng. Dersom han på en overbevisende måte skulle utvikle seg til å bli et helt annet menneske enn han er idag, må det tillegges betydning, og som jeg har nefvnt i flere andre innlegg, så vet vi idag lite om hva slags oppfatninger beslutningstakere vil legge til grunn om 20-30-40 år.

Kommentar fra Johannes kl. 12.14

Til Andenæs; dommen dømmer en persom som frisk, selv om det er tvil om hvorvidt han er det, dette er i mot et av norsk rettspraksis prinsipper, som er at det er værre å dømme en frisk til syk enn en syk til frisk.(føre-var-prinsippet?) Hvor ofte skjer egentlig det? Skaper ikke dommerne rett nå?

Prof. Kristian Andenæs kl. 12.14

Hei! Jeg er uenig i at det generelt er bedre å bi ansett som syk enn frisk. Den tvilen som det har vært i dette tilfellet mener jeg at det kan stilles spørsmål ved. Skal tvilen bli tillagt avgjørende vekt, må den ha et kvalitativt holdbart grunnlag. Psykiaterparet som fant ham utilregnelig har etter min mening levert en mangelfull og delvis feilaktig rapport og de har enten ikke forstått eller utelatt foprhold som er sentrale for et forsvarlig resultat.

Kommentar fra Bernt kl. 12.08

Hei Kristian A. Hvor tror du retten vil distansere seg sterkest fra aktoratet; når det gjelder faktum (dvs vurderingen av gjerningsmannens psyke og den første sakkyndigrapporten) eller jussen (bevisbyrde-/tvilsrisikoproblematikken?

Prof. Kristian Andenæs kl. 12.08

Hei! Jeg kan tenke meg at de vil legge hovedvekten på en annen vurdering av faktum, det blir også mer hensynsfullt overfor aktoratet, men de må også komme ijnn på tvilsproblematikken, og jeg venter i spenning på hva de har å si om det!

Kommentar fra Sjur kl. 12.06

Hva er kriteriene for å forlenge med 5 år? Må det ny begrynnelse til ved neste korsvei, eller er det snakk om at forlenglelse for nye 5 år kommer, dersom det ikke har skjedd vesentlige endringer?

Prof. Kristian Andenæs kl. 12.05

Hei Sjur! Utgangspunktet er at han fortsatt betraktes som farlig. Så lenge han oppfattes som farlig, kan det forlenges med 5 år av gangen, evt. til han dør. Han har en teoretisk mulighet til å slippe ut - idag ser vi på den muligheten som teoretisk, men det er vanskelig for oss å forutsi hva holdningene er langt inn i framtiden. Idag har vi vanskelig å se for oss at han vil forandre seg så mye som det kreves for å bli løslatt.

Kommentar fra Marianne K. Ø. kl. 12.02

Til Andenæs! Jeg lurer på om han kan begjære seg løslatt fordi han mener seg å ha sonet tilstrekkelig etter, la oss si 30 år og at vi da ikke vil kunne forsvare å fengsle han lenger basert på menneskerettsprinsipper, dersom han blir dømt tilregnelig? Er det noen her i landet som har måtte sone livet ut tidligere pga forvaringsdom?

Prof. Kristian Andenæs kl. 12.02

Hei Marianne! Forvaring er nokså nytt, så det er ingen som har sittet inne veldig lenge. Han vil i likhet med andre kunne begjære seg løslatt, men idag er det ingen som kan tenke seg at han skal bli løslatt. For oss er det imidlertid vanskelig å si hva de som har myndighet om 25-30 år vil mene om dette.

Kommentar fra Knut kl. 11.58

Siden Wenche slik eg forstod sted trekkes 445 dager ifrå Tiden Brevik satt i varetekt kva betyr det? hvordan går det opp? blir det da mindre forvaringstid en stund eller?

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.58

Hei Knut! Det går til fratrekk i dommen på 21 år, men ettersom den deretter kan forlenges med 5 år av gangen har ikke dette noen praktisk betydning.

Kommentar fra Svend kl. 11.57

Du skriver "Forvaring kan også gis for 21 år, men deretter forlenges med 5 år av gangen, i prinsippet til den innsatte dør." I prinsippet? Vil det si at han faktisk har en teoretisk mulighet til å slippe ut, en gang i fremtiden?

Prof. Kristian Andenæs kl. 12.23

Hei! Jeg tror det er teoretisk at han vil anke på grunnlag av dagens dom, men i et slikt tilfelle anser jeg det som helt utelukket av forsvarerne vil svinge over til utilregnelighet.

Kommentar fra Maria Horvei kl. 12.19

Hvis det i løpet av årene likevel skulle vise seg at han har diagnosen ps, vil det ha noe å si for dommen?

Prof. Kristian Andenæs kl. 12.18

Hei! Det er ikke helt uvanlig at folk som er dømt til fengsel blir psykotisike under fengselsoppholdet. Da skal de overføres til psykisk helsevern, og tilbakeføres til fengselet når og dersom de blir friske.

Kommentar fra Bård Solvik kl. 12.17

Hei! Eg reagerar sterkt på at fleire politikere og fagpersoner uttaler at Breivik aldri kjem til å slippe ut. Grunnen til dette er at vi har(og etter mi meining bør ha) eit rehabiliteringsformål med fengsling av kriminelle. Derfor bør Breivik dersom han blir vurdert til ikkje å være ein fare for samfunnet bli sett fri etter endt ordinær soning. Å hevde noko anna er ein av to ting: enten å mørklegge for folket kva for system vi har, eller å undergrave dette systemet.

Prof. Kristian Andenæs kl. 12.17

Hei Bård! Du har et poeng. Dersom han på en overbevisende måte skulle utvikle seg til å bli et helt annet menneske enn han er idag, må det tillegges betydning, og som jeg har nefvnt i flere andre innlegg, så vet vi idag lite om hva slags oppfatninger beslutningstakere vil legge til grunn om 20-30-40 år.

Kommentar fra Johannes kl. 12.14

Til Andenæs; dommen dømmer en persom som frisk, selv om det er tvil om hvorvidt han er det, dette er i mot et av norsk rettspraksis prinsipper, som er at det er værre å dømme en frisk til syk enn en syk til frisk.(føre-var-prinsippet?) Hvor ofte skjer egentlig det? Skaper ikke dommerne rett nå?

Prof. Kristian Andenæs kl. 12.14

Hei! Jeg er uenig i at det generelt er bedre å bi ansett som syk enn frisk. Den tvilen som det har vært i dette tilfellet mener jeg at det kan stilles spørsmål ved. Skal tvilen bli tillagt avgjørende vekt, må den ha et kvalitativt holdbart grunnlag. Psykiaterparet som fant ham utilregnelig har etter min mening levert en mangelfull og delvis feilaktig rapport og de har enten ikke forstått eller utelatt foprhold som er sentrale for et forsvarlig resultat.

Kommentar fra Bernt kl. 12.08

Hei Kristian A. Hvor tror du retten vil distansere seg sterkest fra aktoratet; når det gjelder faktum (dvs vurderingen av gjerningsmannens psyke og den første sakkyndigrapporten) eller jussen (bevisbyrde-/tvilsrisikoproblematikken?

Prof. Kristian Andenæs kl. 12.08

Hei! Jeg kan tenke meg at de vil legge hovedvekten på en annen vurdering av faktum, det blir også mer hensynsfullt overfor aktoratet, men de må også komme ijnn på tvilsproblematikken, og jeg venter i spenning på hva de har å si om det!

Kommentar fra Sjur kl. 12.06

Hva er kriteriene for å forlenge med 5 år? Må det ny begrynnelse til ved neste korsvei, eller er det snakk om at forlenglelse for nye 5 år kommer, dersom det ikke har skjedd vesentlige endringer?

Prof. Kristian Andenæs kl. 12.05

Hei Sjur! Utgangspunktet er at han fortsatt betraktes som farlig. Så lenge han oppfattes som farlig, kan det forlenges med 5 år av gangen, evt. til han dør. Han har en teoretisk mulighet til å slippe ut - idag ser vi på den muligheten som teoretisk, men det er vanskelig for oss å forutsi hva holdningene er langt inn i framtiden. Idag har vi vanskelig å se for oss at han vil forandre seg så mye som det kreves for å bli løslatt.

Kommentar fra Marianne K. Ø. kl. 12.02

Til Andenæs! Jeg lurer på om han kan begjære seg løslatt fordi han mener seg å ha sonet tilstrekkelig etter, la oss si 30 år og at vi da ikke vil kunne forsvare å fengsle han lenger basert på menneskerettsprinsipper, dersom han blir dømt tilregnelig? Er det noen her i landet som har måtte sone livet ut tidligere pga forvaringsdom?

Prof. Kristian Andenæs kl. 12.02

Hei Marianne! Forvaring er nokså nytt, så det er ingen som har sittet inne veldig lenge. Han vil i likhet med andre kunne begjære seg løslatt, men idag er det ingen som kan tenke seg at han skal bli løslatt. For oss er det imidlertid vanskelig å si hva de som har myndighet om 25-30 år vil mene om dette.

Kommentar fra Knut kl. 11.58

Siden Wenche slik eg forstod sted trekkes 445 dager ifrå Tiden Brevik satt i varetekt kva betyr det? hvordan går det opp? blir det da mindre forvaringstid en stund eller?

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.58

Hei Knut! Det går til fratrekk i dommen på 21 år, men ettersom den deretter kan forlenges med 5 år av gangen har ikke dette noen praktisk betydning.

Kommentar fra Svend kl. 11.57

Du skriver "Forvaring kan også gis for 21 år, men deretter forlenges med 5 år av gangen, i prinsippet til den innsatte dør." I prinsippet? Vil det si at han faktisk har en teoretisk mulighet til å slippe ut, en gang i fremtiden?

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.57

Hei Svend! Ja, teoretisk, og jeg pleier å si at selv om de fleste idag er helt klare på at han må sitte inne så lenge han lever, er det vanskelig for oss idag å svare på hva de som har myndighet vil mene om dette om 20-30 år. Selv om det ikke er sammenliknbart, så ønsket man svært strenge straffer for de som ble dømt som forrædere etter 2. verdenskrig, men den siste med livstidsdom slapp ut i 1957, altså etter 12 år.

Kommentar fra Per P kl. 11.53

På hvilket nivå bestemmes det om Breivik får tilgang til www når han sitter inne?

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.53

Hei Per P! Det er fengselet som bestemmer. Fanger har ikke tilgang til nettet; de kan bare bruke datamaskinen som en skrivemaskin og andre ting som ligger inne på maskinen. Det er muligheter for meget begrenset og strengt kontrollert nettilgang i forbindelse med studier.

Kommentar fra Svensk jurist kl. 11.52

Till professor Andenaes: Vi vet ju ännu inte så mycket om hur retten har bedömt jussen, men finns det goda skäl att göra en annan bedömning av utrymmet för tvil än aktoratet gjorde?

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.52

Hei svensk jurist! Ja, etter min mening gjør det det. Et poeng er at aktoratet ikke stilte spørsmål ved kvaliteten på de første psykiaternes arbeid. Det er selvsagt ikke gode grunner for å tillegge en tvil som er skapt på et mangelfullt og eller feilaktig grunnlag avgjørende vekt.

Kommentar fra Jahn kl. 11.50

Han planla langt større angrep, blandt annet sprenging av slottet "for det var stygt". Mangel på hurtigmixere og egne krefter til å blande ti ganger så mye sprengstoff hindret vanvittig katastrofe. Han forlangte å overta makten i landet umiddelbart etter handlingene som han beklaget ikke ble værre. Se på ham. Tidligere skånet man sinnsyke fra allmenn hevn og dødsstraff. Hva har man egentlig gjort i dag? Bøyd seg for allmenne krav og forventninger som gir galningen det han ønsker?

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.50

Hei Jahn! Det er svært få, bortsett fra de to første som har ansett ham for å være sinnsyk. Så vidt jeg kan skjønne er Breivik et klassisk tilfelle for forvaringsstraff, ikke gal i straffelovens forstnd og evne til å overskue det han gjør og til å være ansvarlig for sine handlinger.

Kommentar fra Jan kl. 11.46

Kjære Prof. Anenæs Hvordan endrer denne dommen norsk rettspraksis(hvis den blir stående) tenker på det prinsippet i norsk rett om at det er værre å dømme en uskyldig enn å la en skyldig gå fri, altså det å dømme en syk til å være frisk er værre enn å dømme en frisk til å være syk?

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.46

Hei Jan! Den vil etter all sannsynlighet bli sett på som en utvikling som er i tråd med utviklingen i synes på straff og konsekvensene av å bli vurdert som utilregnelig. Det er ikke lenger enighet om at det er "bedre" å havne i psykiatrien enn i fengselsvesenet.

Kommentar fra Arne Finn kl. 11.44

Hva skjer hvis ABB i løpet av sitt opphold i fengsel observeres til å være psykotisk eller ha noen lignende patopsykologi? Kan dommen komme å endres i ettertid?

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.44

Hei Arne Finn! Det er ikke en uvanlig situasjon at fanger blir psykotiske under soning. Da skal de overføres til psykisk helsevern for behandling og tilbakeføres til fengselet når de blir vurdert som friske igjen.

Kommentar fra KN kl. 11.42

Jeg håper at RIksadvokaten får lese premissene i ro og fred før de tar den endelige beslutning om anke Jeg håper at beslutning om anke blir basert på juridiske betenkninger og ikke meningsmålinger av ulike slag. Hva er din kommentar til dette?

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.42

Hei KN! Det tror jeg vi kan føle oss trygge på, men antakelig vil det bli vektlagt at en ny runde vil bli en stor belastning for de berørte.

Kommentar fra Paul Guttormsen kl. 11.39

Hva vil "minstetid på 10 år" si i praksis?

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.39

Hei Paul! Det står i loven at det kan idømmes inntil 21 år, men med en minstetid på 10 år. I denne saken opplever jeg det med 10 år som en formalitet.

Kommentar fra Christine kl. 11.37

Hva er forskjell på forvaring og "vanlig" fengselsstraff?

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.37

Hei Christine! Vanlig fengselstraff har en makstid på 21 år. Forvaring kan også gis for 21 år, men deretter forlenges med 5 år av gangen, i prinsippet til den innsatte dør.

Kommentar fra Gunnar kl. 11.36

Er det bare jeg som synes dette er en indikasjon på at rettsvesenet har gitt etter for presset fra media og offentligheten? Slik jeg har tolket loven kan man kun erklæres tilregnelig hvis det ikke er noen tvil om dette faktum. Med tanke på at to av landets fremste psykologer kom frem til at ABB var utilregnelig er det vel rimlig å anta at det må være vanskelig å hevde at det er over en hver tvil om at ABB var tilregnelig?

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.36

Hei Gunnar! Etter min oppfatning kan det godt være tvil om tilregneligheten, og i større grad enn når det gjelder skyldsspørsmålet. De to første psykiaterne har vært nokså ensomme med sitt syn på at han var utilregnelig, og det kan stilles spørsmål ved kvaliteten på arbeidet deres. Vi behøver ikke engag å spekulere over om medier og offentlighet har hatt innvirkning, det er nok at fagfolk som har vært direkte involvert i saken og hatt anledning til å kommunisere med og observere Breivik over lengre tid, som har vært tydelige på at han er tilregnelig. en annen sak er at dersom han hadde blitt funnet utilregnelig, er det mange som sitter i fengsel i dag som burde følge ham over i psykisk helsevern.

Kommentar fra Mia kl. 11.30

Til Andenæs: Du er jo en kjent kritiker av forvaringssystemene (om jeg ikke husker feil), samtidig vile en jo uten disse systemene klart få en sterk reaksjon på maksstaffen i dag. Hva tenker du om disse prinsippene opp mot denne saken?

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.30

Hei Mia! Jeg har ikke problemer med å innrømme at jeg er kritisk med mye i det norske straffesystemet, men i likhet med andre lever jeg med det systemet vi har. I denne saken har jeg foretrukket at det skulle ende med forvaring og ikke utilregnelighet og psykisk helsevern. Dette både fordi jeg som en hovedsak mener at folk bør være ansvarlige for sine handlinger, og at det er et veldig dramatisk inngrep å gjøre folk utilregnelige.

Kommentar fra Maria kl. 11.19

Kommer Breivik i fängelset ändå få "vård" till exempel samtal med psykolog eller kurator? Kriminalvård är ju inte bara ett straff utan meningen är väl att de intagna ska förberedas för ett liv utanför murarna även om det ligger tiotals år framåt?

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.19

Hei Maria!

Det er opp til fengselet hva slags behandling han skal få. Det er lite sannsynlig at det vil bli satt igang resosialiserende tiltak med det første.

Kommentar fra Ingvild kl. 11.17

Hva skjer med den tiltalte når han har sittet i 21 år??

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.17

Hei Ingvild! Etter 21 år kan man når man har forvaring få forlenget straffen med 5 år av gangen, i teorien inntil døden. Dette er forskjellen i forhold til vanlig fengsel, der man må slippes fri etter endt soning.

Kommentar fra Connie E. Andresen kl. 11.15

hejsa - har spurgt før om dette: hvis Breivik nu er dømt efter terrorloven, hvorfor benytter man så ikke den optimale strafferamme på op til 30 års fængsel? Kræver det 'skærpede omstændigheder', eller...? på forhånd tak

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.15

Hei Connie! Han er dømt etter de alminneige straffebestemmelsene, og det ble vurdert at de særlige bestemmelsene som gir adgang til inntil 30 år fengsel ikke var anvendelige i dette tilfellet.

Kommentar fra Jon kl. 11.13

Dersom gjerningsmannen blir kjent utilregnelig, er det psykiaterne eller domstolen som avgjør om han er en fare for samfunnet eller ikke? Hvis han ikke betraktes som en fare, vil han da automatisk slippes fri?

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.13

Hei Jon! Det er domstolen som avgjør dette. Psykiaterne er bare rådgivere (men har ofte stor makt, kanskje for stor i forhold til domstolen). Denne saken er altfor komplisert til at dersom noen skulle komme til at han ikke lenger representerer en fare, ville han bli sluppet fri. Men med dommen idag er ikke dette spørsmålet aktuelt.

Kommentar fra Mari kl. 11.10

Hei, professor Andenæs. Har det vært noen saker tidligere hvor det har vært så stor tvil om tilregnelighetsspørsmålet?

Prof. Kristian Andenæs kl. 11.10

Hei Mari!

Det er ikke veldig ofte det er tvil dersom det er stilt spørsmål ved tilregnelighet, men det skjer, og dersom de sakkyndige konkluderer med at det er tvil, så lander de allikevel på en konklusjon, og den blir vanligvis fulgt av domstolen. En variant vi har sertt noen tilfeller av, er at folk er dømt til fengsel som tilregnelige, og så blir det etter dommen stilt spørsmål ved dette. Denne typen saker er det flere av der Gjenopptakelseskomiteen har opphevet dommer.