Kompetansemål: Læreplan i mat og helse, 8. - 10. trinn

Mat og forbruk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • drøfte korleis ulike marknadsføringsmetodar kan påverke vala av matvarer som forbrukarane gjer
  • utvikle, produsere, gje produktinformasjon og reklamere for eit produkt
  • vurdere og velje matvarer på ein mangfaldig varemarknad når ein planlegg innkjøp
  • vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige kriterium

Mat og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • gi døme på korleis kjøkkenreiskapar, tillagingsmåtar eller matvanar har endra seg over tid eller flytta seg geografisk, og forklare korleis det har verka inn på livet til folk
  • lage mat for ulike sosiale samanhengar og drøfte korleis mat er med på å skape identitet
  • planleggje og gjennomføre måltid i samband med høgtider eller fest og ha ei vertskapsrolle
  • skape og prøve ut nye retter ut frå ulike råvarer, matlagingsmetodar og matkulturar

Mat og livsstil

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Opphavsrett NRK © 2009–2015 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen