"Miljøvern" inngår i emnet

"Miljøvern" inneholder flere emner

"Miljøvern" er relatert til

Artikler om "Miljøvern"

Personer relatert til "Miljøvern"

Vis klipp1:45

Forurenset luft

Omhandler dato: 1986

Ren luft å puste i er veldig viktig for alt som lever på jorda. Allerede på 1980-tallet visste vi at forurensingen må reduseres fordi den er et stort problem i vår tid.

De verste kildene til luftforurensning er biler, fly, industri og oppvarming av hus. Nå vet heldigvis nesten hele verden at det er fare på ferde. Derfor kan vi håpe at den globale innsatsen for miljøvern blir stor og virkningsfull i åra framover.

Vis klipp3:28

Rolf Jacobsen om miljø

Omhandler dato: 1993

Lyrikeren Rolf Jacobsen (1907-1994) har vært opptatt av miljø siden 1950-tallet og er glad for at miljøbevisstheten med tiden er blitt større i resten av samfunnet. Han ser det som dikternes oppgave å gi oppmerksomhet til saker mange andre ikke er opptatt av.

Diktsamlingen Nattåpent kom i 1985, og Jacobsen leser her diktet Aldri før.

Vis klipp1:18

Vern av Lyngsalpene

Omhandler dato: 2004

En verneplan for Lyngsalpene betyr at det unike fjellområdet nå skal bevares slik det er i dag, og skjermes for fremtidige inngrep. Landbruket skal kunne drive saue- og reindrift som før.

Hensikten er at fremtidige generasjoner skal få tilgang til området slik det er idag. En bruks- og verneplan er den mildeste formen for vern.

Vis klipp3:00

Slik kan klimaet reddes

Omhandler dato: 2007

Hvordan kan vi begrense forurensningen? Her ser du noen måter miljøet kan reddes på. FNs klimapanel godkjenner den 3. delen av klimaavtalen like etter at denne reportasjen er laget. Den fjerde og siste delen kom i slutten av november 2007, og handlet om hvordan verden skal takle klimautslippene etter 2012.


FNs klimapanel (IPCC) ble grunnlagt av FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i 1988. Tidligere rapporter kom i 1990, 1995 og 2001. Rapportene er ansett som det viktigste dokumentet for den internasjonale klimapolitikken.

Vis klipp1:48

Klimaendringer på Svalbard

Omhandler dato: 2004

Det kan bli store klimaforandringer på Svalbard de neste hundre år. Eksperter sier at gjennomsnittstemperaturen kommer til å stige med mellom seks og åtte grader. Hva kan bli konsekvensene når temperaturen i havet stiger?

Vis klipp2:36

Sommerjobb på gård

Omhandler dato: 1993

Mange ungdommer engasjerer seg politisk i miljøvern og såkalte grønne verdier. Men organisasjonen
Natur og Ungdom arbeider også for å gi medlemmene sine praksis på landsbygda.

Her ser du bilder fra et prosjekt med sommerjobber, som kalles Grønt spadetak. Det drives i samarbeid med Norsk Bonde - og Småbrukarlag.

Vis klipp2:07

Lenkegjeng mot ny E6

Omhandler dato: 1990

Natur og Ungdom er en norsk organisasjon som siden 1967 har arbeidet for natur- og miljøvern. Organisasjonen har lokallag over hele landet. Her kan du se noen av medlemmene i aksjon mot utbygging av en motorvei i Østfold i 1990.

Medlemmene i Natur og Ungdom lager opplysningskampanjer, holder demonstrasjoner og gjennomfører ulike typer aksjoner i forbindelse med saker som berører klima og natur både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vis klipp6:23

Svenskene tyr til biodrivstoff

Omhandler dato: 2006

Verden blir mer og mer avhengig av olje, og allerede nå er etterspørselen mye større enn produksjonen. Mange land leter etter miljøvennlige alternativer. Svenskene mener løsningen kan bli drivstoff fra skogen. Det er nemlig trærne som skal gjøre svenskene uavhengig av olje innen 2020.

Vis klipp7:05

Dødens dal

Omhandler dato: 1985

Industrigift holder på å ta knekken på livet i en dal i Brasil.

En internasjonal miljøvernkommisjon med Gro Harlem Brundtland som leder, har vært på befaring til industristedet Cubato i Sør-Brasil.

Dette stedet kalles for Dødens dal blant brasilianerne. Her har industrien forurenset naturen og befolkningen i 25 år, uten at noen har grepet inn for å sette betingelser for produksjonen. Blant annet har mange barn blitt født uten hjerne.

Denne dalen ble kjent som Dødens dal, verdens mest forurensede by, allerede på 1970-tallet.

Frem mot 1990-tallet ble industrien pålagt å ha renseanlegg. Likevel er forurensning i industrialiserte u-land fortsatt et stort problem. Frem til vår tid har forurensningen i Cubato, særlig biltrafikken, ført til mer skogsdød.

Vis klipp1:19

Atomtrusselen fra Kola

Omhandler dato: 2001

Kolahalvøya er en halvøy i Nordvest-Russland. Den største havnen i regionen er byen Murmansk.

Gjennom sovjetperioden var Murmansk sentrum for produksjon av undervannsbåter, og byen er fremdeles et viktig militært hovedkvarter i dagens Russland. I vesten er Kolahalvøya først og fremst kjent for sine militærbaser, der blant annet den russiske nordflåten er stasjonert.

Området er også kjent for sine atomkraftverk og nikkelverk, som har tilført naturen massiv forurensning på grunn av sine store, urensede utslipp gjennom flere tiår. Det finnes rundt 250 kjernereaktorer som ikke er i bruk, men som fremdeles produserer radioaktivitet og lekker radioaktivt avfall.

Vis klipp3.30

Livet på søppelfyllinga

Omhandler dato: 1998

Regjeringa har bestemt at alt avfall i Norge skal sorteres fra år 2009. Kommune etter kommune innfører kildesortering, men ennå er det langt igjen til full gjenvinning av søppelberget.

Det er særlig de store byene som sliter med å håndtere avfallsmengdene. Befolkningen forbruker og kaster stadig mer. Du og jeg må være bevisst på å sortere søppelet slik at vi sparer miljøet.

Rundt i landet bygges forbrenningsanlegg for flere milliarder kroner. Disse skal produsere sentralvarme til boliger og fabrikker, og rense eget røykutslipp.

Store søppelfyllinger skader miljøet fordi de utvikler gass som reduserer ozonlaget.

Vis klipp1:28

Søppel-TV til gjenvinning

Omhandler dato: 1998

Det er mye rart på TV! Men sant å si kan du finne litt av hvert inni TV-apparatet også. Dette klippet forteller hvordan delene av kasserte fjernsynsapparater kom til nytte i 1998.

Gjenvinning betyr nettopp å bruke om igjen. Blir alle TVer og elektriske apparater behandlet slik som i dette klippet når de byttes ut?

Vis klipp2:02

Søpla gir lys og varme

Omhandler dato: 1998

I Norge er det ikke lenger bare vannkraft som sørger for strøm og varme. Husholdningsavfall er også en god energikilde.

Mange byer har etter hvert fått fjernvarmeanlegg som bearbeider mye av det vi kaster, og sender det tilbake til oss i form av lys og varme.

Vis klipp1:52

Sparedusj med discolys

Omhandler dato: 1998

Dersom du søker på uttrykket ENØK Norge på nettet, får du tips om mange former for energisparing. ENØK er en forkortelse for energiøkonomisering.

I dette klippet fra en ENØK-utstilling i 1998 lærer vi blant annet om sparedusj, biobrensel og veggisolasjon.
I 1998 var ikke energisparing veldig utbredt i norske hjem, fabrikker og offentlige bygg.

Hvordan er det i dag, mener du? Kjenner du andre eksempler på energisparing i samfunnet?

Vis klipp3:16

Tungmetaller i vannet ved Odda

Omhandler dato: 1985

I industristedet Odda bygges fjellhaller hvor farlige stoffer fra industrien skal oppbevares. Målet er at Sørfjorden ikke skal forurenses. Fjorden er en av verdens mest forurensede når det gjelder tungmetaller.

Vis klipp3:17

Forurenset Glomma

Omhandler dato: 1985

Industriavfall ved Glomma og Fredrikstad har forurenset vannet.

Unge naturvernere graver opp tønner fra Unger fabrikker ved Fredrikstad. Tønnene er fylt med industriavfall.

Kloakk og industriavfall ødelegger norske fjorder. I Halden er det store problemet Saugbruksforeningen, som tømmer ut avfall i elven Tista.

Opphavsrett NRK © 2009–2015 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen