Vekstsenteret Førde

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk


På 1950- og 1960-talet tok Noreg dei store krafttaka i distriktsutbygginga. Kraftkrevjande storindustri skulle skaffe landet hardt tiltrengde valutainntekter, samstundes som dei nye industribyane skulle demme opp for fråflyttinga av utkantane.

I 1961 kom Distriktenes Utbyggingsfond, og utover 1960-talet kom dei store landsdelsplanane som la opp strategiane for utbyggjing av næring og infrastruktur i distrikta.

Ein av strategiane var å etablere såkalla vekstsentra i næringssvake distrikt med stor fråflytting. Indre Sunnfjord var på denne tida det området i Sogn og Fjordane som hadde størst fråflytting, sjølv om det låg midt i fylket med Førde som knutepunkt. I 1965 vart Førde difor peika ut som vekstsenter, og store ressursar vart sette inn for å byggje ut næringslivet.

SIVA og Øyrane

Statens Industrivekstanlegg – SIVA – fekk i 1968 hand om industriområdet Øyrane. Det vart lagt store planar, m.a. om båtmotorfabrikk og elbilfabrikk.

Ankerløkken Verft

Det første store spranget kom likevel ikkje før i 1971, då eigaren Ole Aaserud vedtok å byggje Ankerløkken Verft på Øyrane - til sterke protestar frå Florø, der Ankerløkken hadde vore sidan 1949. Ankerløkken Verft i Førde gav på det meste arbeid til over 400 personar. Kommunen fekk i all hast bygd ut store rekkjehusfelt og ei stor bustadblokk på Bergum for å ta imot alle innflyttarene. Les meir under Ankerløkken Verft Førde.

Førde Sentralsjukehus

Sentralsjukehuset på Vie med sine ti etasjar sto ferdig i 1979, etter tre års byggjetid.

Kulturinstitusjonar i Førde

På 1970-talet vart fleire fylkesdekkjande kulturorganisasjonar plasserte i Førde: Førdehuset, ferdig i 1976, skulle vere kulturell «storstove» for heile fylket, og elles kom m.a. NRK Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Teater, Fylkeskulturkontoret, Sogn og Fjordane Kunstnarsenter og Fylkesgalleriet.

Ei demning mot fråflytting

I løpet av 1970-talet dobla Førde innbyggjartalet til 5.000 personar.

Kronborg og Reset industrifelt

Midt på 1980-talet var industri-områda på Øyrane og Halbrendsøyra på det næraste utbygde. Kommunen regulerte difor to nye industrifelt – det eine på Kronborg ca. to km. aust for sentrum, og det andre på Reset, høgt oppe i Halbrendslia.