Skular i Luster

I Ytre Kroken var det husmorskule frå 1897 til 1957. Dette biletet er teke i 1913. Ukjend fotograf. Eigar: Anna Stadheim/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

I Ytre Kroken var det husmorskule frå 1897 til 1957. Dette biletet er teke i 1913. Ukjend fotograf. Eigar: Anna Stadheim/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Skulefundasen i Luster

I alle prestegjeld vart det halde «skulefundas» – dvs. eit møte der krinsinndeling og andre lokale skuleordningar vart fastsette.

Framlegg om frie skulebøker

Thomas Amle kom i 1816 med framlegg om at skuleborna skulle få fritt skulemateriell. Men framlegget fekk ikkje nok støtte.

Fastskular i Luster

Enkeltomtaler av skulekrinsane, bygd på skulesoga for Luster, samla av Kåre Øvregard.

Skuleområdet på Hafslo, der det er både barne- og ungdomsskule og vidaregåande skule. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Skuleområdet på Hafslo, der det er både barne- og ungdomsskule og vidaregåande skule. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Kveldsskular og framhaldsskular i Luster

Det første ålmenne «vidareutdanningstilbodet» utover folkeskulen i Luster kom i gang midt på 1870-talet.

Privatskular i Luster

Mange av dei velståande overklassefolka som budde i Luster heldt seg i gamal tid med privatlærar for borna sine.

Mellomskule på Lyster Sanatorium

På sanatoriet på Harastølen vart det sett i gang både folkeskule og mellomskule for borna til dei tilsette som budde der.

Munthehuset i Kroken - i si tid husa det husmorskule. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Munthehuset i Kroken - i si tid husa det husmorskule. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Realskulen i Gaupne

Krigstida med reiseproblem og mykje otte for ungdom som måtte bu heimanfrå når dei gjekk på realskule og gymnas, førte til ei oppblomstring av ei mengd lokale skuletilbod. Sjå: Sogndal gymnas og realskule. I Gaupne vart det i 1944 starta to-årig realskule med ein klasse kvart år. Eksamensretten sorterte under realskulen Sogndal. Realskulen vart lagt ned i 1946.

Husmorskulen i Kroken og på Hafslo

Sogn Fjordane fylke - den gong Nordre Bergenhus Amt - starta ein av dei første husmorskulane i landet i Holmedal i Askvoll kommune i 1877. 20 år seinare vart husmorskulen i 1897 flytta til Munthehuset i Ytre Kroken, og seinare til Hafslo.

Hafslo husstellfagskule

– sjå: Husmorskulen i Kroken og på Hafslo.

Hafslo vidaregåande skule

– sjå: Husmorskulen i Kroken og på Hafslo.

Yrkesskulen i Kinsedal

Etter 2. verdskrig stod ei mengd bygningar etter tyskarane sitt «aluminiumseventyr» i Kinsedal tome. Frå 1946 til 1952 vart desse bygningane nytta av fylket til ein yrkesskule i mekanikar-, elektro- og røyrleggjarfag.

Ungdomsskulen i Luster

I 1986 fekk Hafslo kombinert barne- og ungdomsskule, der også borna frå Solvorn og Veitastrond går dei tre siste skuleåra. Nybygg for ungdomsskulen i Gaupne vart teke i bruk i 2003.

I desse bygningane i Gaupne heldt Luster vidaregåande skule til. Foto: Kåre Øvregard.

I desse bygningane i Gaupne heldt Luster vidaregåande skule til. Foto: Kåre Øvregard.

Luster vidaregåande skule

I 1977 starta Sogndal yrkesskule ein filial i Gaupne med eitt-årig grunnkurs i maskin- og mekanikarfag. I 1998 vart vidaregåande skulen i Gaupne lagd ned, men namnet er overteke av husstellfagskulen på Hafslo.

Lærar Jan Nystuen og elevane Gaute Lindskog og Emil Bøen på Luster vidaregåande skule i Gaupne skuleåret 1995/96. Foto: Kåre Øvregard.

Lærar Jan Nystuen og elevane Gaute Lindskog og Emil Bøen på Luster vidaregåande skule i Gaupne skuleåret 1995/96. Foto: Kåre Øvregard.

Luster Musikkskule

vart starta i 1978. På dei første 22 åra har musikkskulen gjeve musikkundervisning til kring 2000 born og unge.