Kommunehistoria i Jølster

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk


Grensene til Jølster kommune har vore så godt som uendra heilt sidan innføringa av formannskapslovene og ordninga med lokalt sjølvstyre i 1837. Berre bygda Førde ved Breimsvatnet har kome i tillegg.

I 1837 vart det lokale sjølvstyret organisert etter prestegjelda. Jølster hadde då av geografiske grunnar vore eige prestegjeld i lang tid, det vart såleis prestegjeldsgrensa som vart kommunegrensa kring Jølster.

Ordførarar frå bondestanden

Tor Hansson Veiteberg var første ordføraren i Jølster frå 1838 til 1842. Han var ein av svært få frå bondestanden som vart vald til ordførar her i fylket då det lokale sjølvstyret vart innført med formannskapslovene i 1837. Det har elles vore eit særtrekk ved Jølster at så godt som alle ordførarane i Jølster kommune sidan har kome frå bondeyrket. Gerd Dvergsdal vart i 1995 vald til den første kvinnelege ordføraren i Jølster kommune.

Fekk bygd overført frå Breim

Ved kommunereguleringa i 1965 fekk Jølster tillagt bygda Førde i sørenden av Breimsvatnet. Denne hadde tidlegare tilhøyrt Breim kommune. Resten av Breim kommune gjekk til Gloppen. Fram til kommunehuset på Skei vart teke i bruk i 1977, heldt kommuneadministrasjonen til i sparebankbygget i Årdal.

Folkerøystingar om kommunegrenser

I 1998 røysta fjærlendingane over kva for ein kommune dei skulle høyre til i framtida; Balestrand som dei hadde høyrt til til då, Sogndal eller Jølster. Alternativet for å høyre til Jølster fekk berre to røyster. Sogndals-alternativet vann med få røyster over alternativet om framleis å høyre til Balestrand kommune. Ved ei rådgjevande folkerøysting i 2003 i kommunane Jølster, Førde, Gaular og Naustdal om kommunesamanslåing var det stort fleirtal imot å slå dei fire kommunane saman.

Politisk leiing: