Historia i Naustdal

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk


Den eldste historia i Naustdal

Dei rikaste funna frå eldre steinalder (4000 f.K.r.) i Naustdal kommune er gjort i Vevring og i nabobygda Engebø.

Eilivane i Naustdal

Nokre av dei mektigaste adelsmennene på Vestlandet i mellomalderen var dei tre Eiliv’ane frå Naustdalsætta. Den første av dei var lendmann.

Tettstaden Naustdal

Den grøderike sletta ved utløpet av elva Nausta har vore det naturlege samlingspunktet for folket i den tre mil lange Naustedalen og frå smågrendene kring inste del av Førdefjorden.

Bygdesenteret Fimland

Fimland vart kring 1900 eit lite bygdesenter for grendene i øvre Naustedalen–Instedalen.

Skysstasjon og handel i Vevring

På Tingneset var det frå 1600-talet skysstasjon, og frå tidleg 1700-talet også gjestgiveri.

Haugianarane i Vevring og Naustdal

Med utgangspunkt på Svanøy hovudgard vart bygdene innetter Førdefjorden eit hovudsenter for Hans Nielsen Hauge og haugianarane på Vestlandet

Helsestell i Naustdal

Ein av dei mest søkte bygdedokterane i Fjordane på 1700-talet var Sæla-dokteren i Naustdal – Henrik Ananiason Sæla (1753-1790).

Innføring av nynorsk i Naustdal

I 1904 vart det reist krav frå nynorskfolka om innføring av Blix-salmane i Naustdals-kyrkja. Framlegget om nynorske salmar vart røysta ned med stort fleirtal.

Laksefisket i Naustdal

Laksefisket har frå gamalt av vore ei viktig inntektskjelde både for folket langs fjorden og for elveeigarane langs Nausta.

Laksevern i Naustdal

Frå 2006 er Nausta nasjonalt laksevassdrag og delar av Førdefjorden nasjonal laksefjord.

Pelsdyravl i Naustdal

Då interessa for reveoppdrett som attåtnæring vakna på 1920-talet, var det Naustdal og bygdene vestover langs nordsida Førdefjorden som vart dei store pelsdyrbygdene i Sunnfjord i mellomkrigstida.

Kraftforsyning i Naustdal

Spørsmålet om storutbygging av kraftverk eller varig vern av Nausta har vorte diskutert både lokalt og nasjonalt i meir enn 40 år.

Naustdalsvassdraget - kasteball mellom kraft og vern

I årevis har konflikten stått mellom utbygging og vern avN Naustdals- og Gjengeldalsvassdraget, inntil begge elvane vart verna ved skipinga av Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde i 2009.

Lag og organisasjonar i Naustdal

Vevring Misjonsforening er det første laget som er registrert, det vart starta i 1844.

Rovdyrsoger i Naustdal

Les m.a. om Den utrulege Naustdals-ulven.

Vengebåt frå Mevatna på Kystmuséet

I 1843 fekk Joakim Mevatna seg ny vengebåt.

Ulukker i Naustdal

Les m.a. om helikopterulukka i 1996, då fire menn omkom etter at luftambulansen rende i fjordspennet ved Vevring.

Segner frå Naustdal

Ei gamal segn seier at fjellet ein gong skal rase ut og skape ei flodbylgje som raserer bygdne langs fjorden.

Kriminalsoger i Naustdal

Å få barn utanom ekteskap var ei alvorleg kriminell handling i eldre tider. I 1746 vart Anna Eriksdotter Vevring dømd til døden for å ha født eit dødfødt barn som ho hadde avla utan å vere gift.

Andre historiesider: