Støtter svenske reineiere

De svenske reindriftssamene får juridisk støtte fra norsk side.

Ande Somby
Foto: Somban.com

- Samebyen står svært sterkt juridisk sett når de hevder å ha beiterettigheter i området sier Somby til NTB.

Ande Somby er første amanuensis ved det juridiske fakultetet på Universitetet i Tromsø.

HØR: Ande Somby

GULDAL: Somby doarju Sárevuomi čearu

Høyesterettsdom støtter samene

Han peker på høyesterettsdommen fra 1968 der svenske reindriftssamer ble tilkjent erstatning som følge av en kraftutbygging. I dommen slås det også fast at de svenske reindriftssamene var i området allerede ett hundre år før grensene ble fastlagt i 1751.

- Du finner ikke sterkere juridiske bevis for de svenske samenes rettigheter til området enn dette, sier Ande Somby.

I tilfelle det skulle bli rettsak ut av dette, så vil de svenske reindriftssamene stå svært sterkt, påstår Somby til Sámi Radio.

Sentrale politikere i Norske Samers Riksforbund har også gitt sin støtte til de svenke reindriftssamene.

- Gjør det riktige

Reindriftsamene i Saarivuoma sameby har nå reinene sine ved Altvann i Indre Troms.

- Skal samebyen beholde sine rettigheter til sommerbeite i området, så er det er det riktig å bruke området aktivt slik som de gjør nå, mener Somby.

Samebyen hevder å ha Altevannsdommen, Lappekodicillen fra 1751 og ILO-konvensjonen på sin side, og blir dermed værende i området.

Vil jage vekk

Men det er ikke alle som er glade for at området brukes aktivt av de svenske sommergjestene. Den norske reindriftsforvaltningen ser helt annerledes på rettsforholdene rundt Altevann, og har nå vedtatt at de svenske samene må drive reinene over grensen igjen.

Vedtaket åpner også for bruk av tvangsfordriving med helikopter.

Dette synes ikke Somby noe om.

- Siden svenskene juridisk sett har en så sterk sak, så burde heller norske reindriftsmyndigheter prøvd å komme til enighet med de svenske reindriftsamene. Da ville saken heller ikke ha vært så tragisk for så mange, avslutter Somby.

Oanehaččat

  • Ođđa guollevuostáiválddahat

    Unjárgga gielda ja Norway Seafoods AS fitnodat leat boahtan ovtta oaivilii ođđa soahpamušain logi jahkái. Dáinná lágiin, sáhttet ođđa guollevuostáiválddahaga huksema plánát ollášuvvot. Plánejuvvon vistti šattášii sulli 250 kvadratmehtera stuoru, ja visttis galggášii leat buoret rusttegat. Dát galggášii leat huksejuvvogoahtan maŋemusat čakčamánu vuosttaš beaivvi. Dán čállá Unjárgga gielda neahttasiiddustet.

  • Sámeleavga ESC gilvvuide

    EBU hoavda, Jon Ola Sand duođašta NRK Sápmái ahte olbmot besset sámi leavgga váldit Eurovision Song Contest (ESC) gilvvuide Stockholmmas boahtte vahkus. Leavga lea dohkkehuvvon almmolaš leavga ja dát sáhttá maid movttidahttit Agnete Johnsena ja buot sámiid, dadjá Sand. Son muitala ahte ESC referánsajoavku šattai čoahkkinastit maŋŋel go bohte nu olu reakšuvnnat sámeleavgga ektui, ja doppe gávnnahedje ahte ložžejit njuolggadusaid veahá ja dohkkehit maid daid leavggaid mat leat dain guovlluin gos oasseváldit leat eret. Nu lea maid walisalaš leavga dohkkehuvvon, go juo okta gilvaleaddji lea Walesas eret, muitala vel Jon Ola Sand.

Laster Twitter-innhold