Frykter at ny E10 stenger flyttevei

Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt frykter at flytte og trekkveier for rein blir stengt om E10 legges om mellom Gullesfjordbotn i Troms og Fiskfjord i Nordland.

Lars Roger Hansen

Leder Lars Roger Hansen i Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt.

Foto: Mathis Eira / NRK

Statens vegvesen har utarbeidet en konseptvalgutredning for E 10 fra Evenes til Sortland. Vegvesenet anbefaler at E10 kortes inn med ny trase mellom Gullesfjordbotn og Fiskfjord. Der skal det bygges ny vei og tunnel. Statens vegvesen anbefaler konsept 2 da den har best samfunnsøkonomi, reduserer reisetiden langs E10 med en halv time og fjerner de største flaskehalsene i forhold til stigning sier, regionveisjef Torbjørn Naimak.

Rapporten er til høring frem til 1. mai 2012 og den skal gjennom en ekstern kvalitetssikring før regjeringen velger konsept og veitrase. Det er tre konseptforslag med ulike trasevalg.

Frykter at flyttevei stenges

Leder Lars Roger Hansen i reinbeitedistriktet er skeptisk til planene. Han frykter at trekk og flyttvei for rein kan bli stengt. - Vi har bedt mer detaljerte planer og kart sier, Hansen.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak

Regionveisjef Torbjørn Naimak.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Regionveisjef Torbjørn Naimak sier at de ikke har detaljerte planer før et eventuelt konseptforslag er godkjent av regjeringen. - Vi vil vurdere alle innspill som kommer inn i høringsrunden og reinbeitediskriktet vil bli innvolvert på et seinere tidspunkt når kommunedelplaner og reguleringsplaner skal behandles sier, Naimak.

Sameforening kritisk

Årsmøtet i Hinnøy og omegn sameforening (IBSS/NSR) er også kritisk. Dette vil føre til alvorlige konsekvenser for reindriften i området da veien også vil komme inn i kalvingsland, sier Inge Andersen i Hinnøy og omegn sameforening.

Andersen viser til konseptvalgutredningen der Statens vegvesen dokumenter at konsept 1 er det alternativet som gjør minst skade for reindriften. Der vil være en tunell gjennom Kanstad til Kåringen, og tunell fra Fiskfjorden til Kongsvik.

Sameforeningen viser til Samerettsutvalget II – innstilling og forslag. Denne er ikke politisk behandlet av Regjering og Storting. Dette tilsier at rettighetsspørsmålet ikke er avklart i forhold til arealer i Nordland.

Hinnøy og omegn sameforening (IBSS/NSR) krever at Statens vegvesen og offentlige myndigheter velger det alternativet som gjør minst skade på samisk næring og kultur i området. Statens vegvesen og offentlige myndigheter må konsultere Kanstadfjord og Vestre-Hinnøy Reinbeitedistrikt som direkte berørt part i saken, mener foreningen. Sameforeningen ber også sametingsrådet å komme på banen i denne saken.

Oanehaččat

 • – Deattut sámiid saji álgoálbmogin

  Sámedikkepresideanta Aili Keskitalo lea professor Carsten Smitha (govva) bivdán guorahallat ja čállit iežas jurdagiid vuođđolága §108 rievdadeami hárrái. Smith ávžžuha rievdadit vuođđolága nu ahte dat deattuha sápmelaččaid saji álgoálbmogin, vai dat nu šattašii maiddái álbmotrievtti hárrái dohkálažžan. Vuođđoláhka galgá áššin Sámediggái čakčii, ja ášši lea sáddejuvvon gulaskuddamii. Gulaskuddanáigemearri lea borgemánu guđát. Smitha čálus ovttas gulaskuddancealkámušaiguin biddjojit vuođđun viidáset ášši gieđahallamis.

  Carsten Smith
  Foto: Sergey Gavrilov/Gavrilov Media / NRK
 • Nammaduvvon gudnedáiddárin

  Sámi allaskuvla lea nammadan Hans Ragnar Mathisena gudnedáiddárin. Dán dahká dan oktavuođas go son deavdá 70 jagi ihttin. Hans Ragnar Mathisen lea dovddus earet eará iežas njuohtamiiguin ja grafihkalaš dáidagiiguin. Dovdoseamos dáidet su máŋgga sámeguovllu kárttat main báikenamat leat čállon sámegillii. Son lea maid dáiddalaččat hábmen máŋga fágagirjji, ja čállán divttaid ja noveallaid. Preassadieđáhusas dadjá Sámi allaskuvlla rektor Jelena Porsanger ahte lea stuora gudni go Elle-Hánsa lea mieđihan váldit vuostá gudnedáiddárnamahusa.

  Hans Ragnar Mathisen, samisk billedkunstner.
  Foto: Mette Ballovara / NRK

På forsiden av NRK Sápmi nå