Frykter at ny E10 stenger flyttevei

Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt frykter at flytte og trekkveier for rein blir stengt om E10 legges om mellom Gullesfjordbotn i Troms og Fiskfjord i Nordland.

Lars Roger Hansen

Leder Lars Roger Hansen i Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt.

Foto: Mathis Eira / NRK

Statens vegvesen har utarbeidet en konseptvalgutredning for E 10 fra Evenes til Sortland. Vegvesenet anbefaler at E10 kortes inn med ny trase mellom Gullesfjordbotn og Fiskfjord. Der skal det bygges ny vei og tunnel. Statens vegvesen anbefaler konsept 2 da den har best samfunnsøkonomi, reduserer reisetiden langs E10 med en halv time og fjerner de største flaskehalsene i forhold til stigning sier, regionveisjef Torbjørn Naimak.

Rapporten er til høring frem til 1. mai 2012 og den skal gjennom en ekstern kvalitetssikring før regjeringen velger konsept og veitrase. Det er tre konseptforslag med ulike trasevalg.

Frykter at flyttevei stenges

Leder Lars Roger Hansen i reinbeitedistriktet er skeptisk til planene. Han frykter at trekk og flyttvei for rein kan bli stengt. - Vi har bedt mer detaljerte planer og kart sier, Hansen.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak

Regionveisjef Torbjørn Naimak.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Regionveisjef Torbjørn Naimak sier at de ikke har detaljerte planer før et eventuelt konseptforslag er godkjent av regjeringen. - Vi vil vurdere alle innspill som kommer inn i høringsrunden og reinbeitediskriktet vil bli innvolvert på et seinere tidspunkt når kommunedelplaner og reguleringsplaner skal behandles sier, Naimak.

Sameforening kritisk

Årsmøtet i Hinnøy og omegn sameforening (IBSS/NSR) er også kritisk. Dette vil føre til alvorlige konsekvenser for reindriften i området da veien også vil komme inn i kalvingsland, sier Inge Andersen i Hinnøy og omegn sameforening.

Andersen viser til konseptvalgutredningen der Statens vegvesen dokumenter at konsept 1 er det alternativet som gjør minst skade for reindriften. Der vil være en tunell gjennom Kanstad til Kåringen, og tunell fra Fiskfjorden til Kongsvik.

Sameforeningen viser til Samerettsutvalget II – innstilling og forslag. Denne er ikke politisk behandlet av Regjering og Storting. Dette tilsier at rettighetsspørsmålet ikke er avklart i forhold til arealer i Nordland.

Hinnøy og omegn sameforening (IBSS/NSR) krever at Statens vegvesen og offentlige myndigheter velger det alternativet som gjør minst skade på samisk næring og kultur i området. Statens vegvesen og offentlige myndigheter må konsultere Kanstadfjord og Vestre-Hinnøy Reinbeitedistrikt som direkte berørt part i saken, mener foreningen. Sameforeningen ber også sametingsrådet å komme på banen i denne saken.

Oanehaččat

  • Stuorra ruvkešiehtadus Guovdageidnu

    Ruvkefitnodat Nussir ii leat goassege ovdal dahkan iežaset doaibmanáiggis ná stuorra šiehtadusa ruhtasummá dáfus go dál lea dahkan Guovdageainnu fitnodagain Arctic Drillingain, vaikko vel eai leatge gullan Birasdirektoráhtas ahte ožžot go lobi luoitit lundui ruvkebázahusaid, nu muitala Nussira beaivválaš direktevra Øystein Rushfeldt.

  • Rievssatlohku

    Finnmárkkus lea rievssatlohku sturron, dađibahábut lea lulli-Norggas fas nuppe láhkai, čájehit lohkamat. Dát stuorra erohusat sáhttet dagahit ahte olusat vulget dál Finnmárkui rievssatbivdui. Dát ges baldá smávvafuođđobivdo ovddasvástideaddji Deanu Bivdo jo guolástansearvvis Ståle Henriksena. Searvi dáhtošii dál rádjet ahte galle beatnaga besset geavahit bivddus, ja seammás ballet ahte bivdit eai doahttal bivdoeriid.

På forsiden av NRK Sápmi nå