Skutersesongen er ennå ikke slutt

Fylkesmannen i Finnmark har etter søknad fra flere kommunene gitt forlenget åpning av utvalgte skuterløyper i Finnmark.

Snøskuter

Det er fortsatt muligheter å dra på skutertur i Finnmark.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Fylkesmannen har etter søknad fra kommunene gitt forlenget åpning av utvalgte skuterløyper i Finnmark.

Etter gjeldende regler skulle sesongen vært slutt i dag, men det er altså mulig å be om forlengelse der det fortsatt er vinterlige forhold.

Fylkesmannen setter som vilkår at kommunene selv stenger løypene på kort varsel dersom traseene ikke lenger er farbare, eller dersom kjøring vil måtte skje delvis på barmark.

Kommunene bes om å være særlig oppmerksomme på løyper som starter i lavlandet. Kommunen skal også så raskt som mulig stenge løyper før forlengelsesdato dersom reindrifta ber om dette.

I Karasjok er det slutt

Vedtaket om at en del snøskuterløyper i fylket kan holdes åpne lengre enn 4. mai er gitt med hjemmel i § 9 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988.

14 kommuner kan glede seg over at sesongen ikke er helt slutt for i år. Karasjok kommune derimot har ingen åpne løyper lenger etter det man kan lese av fylkesmannens vedtak.

Av samekommunene er det Porsanger, Kautokeino, Tana og Nesseby som kan fortsette tursesongen noen uker til. Men ikke alle løypene er åpme i disse kommunene, man bør sjekke med fylkesmannen før man kjører avgårde.

Motorferdselforbudet fra og med 5. mai til og med 30. juni er gitt i §§ 4 og 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven. Forbudet er innført for å skjerme rein, dyrelivet ellers og terrenget fra forstyrrelser og kjøreskader i en særlig sårbar periode.

Dispensasjon fra forbudet er hjemlet i § 9 i samme forskrift, og kan gis av Fylkesmannen i spesielle tilfeller etter begrunnet søknad.

Oanehaččat

  • Buhtistit oaggunstákkuid

    Stientjies, Davvi-Trøndelágas, leat buollinčáskadeaddjit dat geat buhtistit olbmuid oaggunstákkuid, maŋŋá luossabivddu. – Dákkár fálaldat buollinčáskadeddjiid bealis galggašii miehtá Norgga, oaivvilda guolásteaddji geainna NRK lea háleštan. Ikte rahppui Stientjie-johka almmolaš bivdui, maŋŋá go lea logi jagi leamaš bivdogielddus čázádagas, gyrodactylus salaris-nammasaš dihki geažil. Johka galgá leat gyrokeahttá dál, ja danin lea johka rahppon luossabivdui.

    Brannmann desinfiserer fiskeutstyr
    Foto: Tor Bjørklund Larsen / Privat
  • Politiijjat: «Fishy business»

    Tuiskalaš bissehuvvui Norgga ja Suoma riikkarájás, Geađgeluobbalis, eske beaivit. Tuiskalaš vikkai njagahit 39 kg guoli rájá badjel. Dahkamuša dihtii ferte sáhkkocelkosa máksit. Nu dieđihit Oarje-Finnmárkku politiijat.

På forsiden av NRK Sápmi nå