Fylkesmannen og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) skal sjekke hvordan denne bransjen overholder ansvaret for å hindre forurensning.

I løpet av våren vil virksomheter innen fiskeforedling i ti fylker kontrolleres.

Tettere oppfølging

 Ellen Hambro - Direktør i Klima- og forurensningsdirektoratet, Ellen Hambro. - Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Direktør i Klima- og forurensningsdirektoratet, Ellen Hambro.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Aksjonen omfatter fiskemottak, fiskeforedlingsanlegg, lakseslakterier, hermetikkfabrikker, rekepillingsanlegg og trandamperier.

– Vi vil bruke resultatene til å vurdere tettere oppfølging av denne bransjen i årene framover. Vi vil også se på om regelverket er godt nok, sier Klif-direktør Ellen Hambro.

Miljøutfordringene innen fiskeforedling er særlig knyttet til utslipp av næringssalter og organiske stoffer til sjøen og lukt og avfall fra anleggene.

Dårlige renseanlegg

Et dårlig fungerende renseanlegg kan slippe ut næringssalter, fett og kjemikalier som kan tilgrise fjordområder.

– Vi sjekker at virksomhetene innen fiskeforedling har tilfredsstillende renseanlegg. Det inkluderer håndtering av biprodukter og biologiske avfall slik at det ikke blir sjenerende luktulemper og forurensninger til sjøen, sier Hambro.

Dersom forurensningstilsynet avdekker brudd på miljøregelverket, pålegges virksomhetene å rette opp forholdene innen en frist.

– Våre tilsyn er med på å sikre at miljøkravene blir fulgt. Ved alvorlige brudd på regelverket varsler vi tvangsmulkt og vurderer politianmeldelse, sier Hambro.