Den planlagte kraftlinja fra Ofoten til Hammerfest gjør det mer realistisk å drive framtidige oljeprosjekter i Finnmark på strøm, istedenfor gass som i dag.

– Symbolkutt

Direktør Salve Dahle i Akvaplan-niva mener dette blir symbolkutt, fordi løsningen vil føre til mer forurensing andre steder.

– Norge har ikke nok strøm via klimanøytrale kilder som vannkraft, så vi må kjøpe den strømmen i Europa eller Russland.

– Da er den strømmen produsert enten via gass eller olje som kanskje kommer fra Norge, eller kull.

420 volts kraftlinje mellom Balsfjord og Hammerfest - NVE har gitt Statnett konsesjon for ny kraftlinje fra Ofoten til Hammerfest - Foto: Illustrasjon / Statnett

NVE har gitt Statnett konsesjon for ny kraftlinje fra Ofoten til Hammerfest

Foto: Illustrasjon / Statnett

Skeptisk

Et viktig argument for den nye planlagte kraftlinja mellom Ofoten og Hammerfest, er muligheten for da å drifte framtidig oljevirksomhet med strøm istedenfor lokal gass.

Tanken med dette er å kutte norske CO2-utslipp.

Men Salve Dahle mener ingen foreløpig har dokumentert at dette vil kutte de totale CO2-utslippene internasjonalt.

– Saken er at man har gjort en hel del analyser, og jeg føler at det valget for meg virker som en enkel måte å redusere Norges CO2-utslipp på.

– Usedvanlig effektivt

Sjefsforsker Erik Lindeberg i SINTEF var blant de første som lanserte ideen om strømdrevne oljeinstallasjoner som klimatiltak.

– Elektrifisering av oljeplattformer er et usedvanlig effektivt tiltak hvis man tenker på at man kan erstatte fossile brensel med elektrisk kraft.

Lindeberg avviser at slike tiltak utelukkende vil være symbolpolitikk.

– Disse landene som vi utveksler strøm for er jo alle land som omfattes av Kyotoavtalen, og alle land som har inngått nasjonale forpliktelser med å begrense sine utslipp.