Fire av dem ble felt, mens kvoten for lisensfelling var 27 dyr.

Til sammen er det gjennom DNA-analyser registrert 151 bjørner her i landet, opplyser Direktoratet for naturforvaltning. 98 bjørner ble registrert kun innenfor ynglingsområdene, mens 15 ble registrert både innenfor og utenfor.

Av disse til sammen 113 bjørnene ble elleve felt gjennom skadefelling eller døde av andre årsaker, viser en rapport fra Rovdata og Bioforsk Svanhovd.

Flest i Troms og Finnmark

Flest registrerte bjørner hadde Finnmark og Troms med totalt tolv. Så fulgte Hedmark med åtte og Midt-Norge og Nordland, begge med seks.

Høsten 2011 ble det åpnet for lisensfelling av bjørn i flere regioner, og den totale kvoten for hele landet var 27 bjørner.

Kvoten ble fastsatt før tallene fra fjorårets registreringer var klar, men de nye tallene viser at kvotene ble satt nær det registrerte antallet bjørner utenfor ynglingsområdene, ifølge direktoratet.

Konkret vurdering

Rovviltforlikets formulering om at det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein kan ikke forstås slik at enhver bjørn som befinner seg utenfor områder prioritert for bjørn, skal felles umiddelbart, understreker DN-direktør Janne Sollie.

– Felling av bjørn kan kun skje i overensstemmelse med bestemmelsene i naturmangfoldloven. Det må gjøres en konkret vurdering av den enkelte situasjon i tråd med kravene nedfelt i gjeldende regelverk, sier Sollie.