Vi tror at det ikke er noe behov for å erstatte "etniske nordmenn" med en annen betegnelse. Betegnelsen "etniske nordmenn" har oppstått på grunn av den store innvandringen i de siste tiårene. Før den kom, brukte en bare betegnelsen "nordmenn", og den betyr det samme som det som noen nå kaller "etniske nordmenn".

 

Vi mener at det er uriktig å kalle folk fra andre land "nordmenn", for "nordmann" betyr i utgangspunktet 'person av etnisk norsk opprinnelse'. Hvis en slik person drar til Pakistan, blir han ikke pakistaner av den grunn, han forblir nordmann. Det gjelder også om han blir pakistansk statsborger. På samme måte blir en pakistaner som bosetter seg i Norge, ikke nordmann, heller ikke om han blir norsk statsborger. Han er uansett pakistaner. Men dersom han er norsk statsborger og det er viktig å markere akkurat det, er det riktige å si at han er "pakistaner med norsk statsborgerskap".

 

Det er et ubestridelig faktum at de fleste innbyggerne i Norge er etnisk norske, og det er helt uriktig å skjule det. Men dersom en f.eks. sier at "det bor 5 millioner nordmenn i Norge", så er det rimelig at "nordmenn" også omfatter folk som kommer fra andre land.

 

Betegnelsen "etnisk nordmann" er selvsagt ekskluderende, for den skiller ut dem som er etnisk norske, som en egen gruppe, i motsetning til dem som ikke er etnisk norske. Det er ikke noe diskriminerende eller ekskluderende i negativ forstand i det. Det er ikke noe mer ekskluderende i det å si at en person er 'nordmann' (i etnisk betydning) enn å si at en person er 'pakistaner' i etnisk betydning. "Nordmannen" tilhører sin gruppe, og pakistaneren sin gruppe. Men de kan selvsagt begge tilhører gruppen "norsk statsborger". En etnisk nordmann som er pakistansk statsborger, hører selvsagt med i gruppen "nordmann" når det gjelder etnisitet, men ikke med i gruppen "nordmann" i betydningen 'norsk statsborger'. Det samme gjelder naturligvis religiøs tilknytning. Lena Larsen er en fremtredende muslim. Hun er ubestridelig norsk etnisk sett, og hun er ganske sikkert norsk statsborger. Hun har altså noe felles med pakistaneren når det gjelder religion, ikke noe felles med pakistaneren når det gjelder etnisitet, noe felles med pakistaneren, dersom han er norsk statsborger. Det er ikke vanskeligere enn som så.

 

Det er noe som heter etnisitet, og det er ikke bare en tom merkelaqpp, det er en betegnelse som dekker en realitet. Det er kritikkverdig å prøve å tilsløre virkeligheten.

 

Vi er betenkt over at det som for oss ser ut som politisk korrekthet fra Ny Tids side, kan komme til å tilsløre faktiske forhold.

 

 

Vi beklager at vi ikke har svart på Deres første henvendelse.

Hilsen

Språkrådet